:: [Nr 7/47] Szanowny Panie Ustrzycki!!!
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-09-19 21:26:31)

Powiksz zdjcie
Ustrzycki Dworzec PKP
Zawsze wydawao mi si, 髒e najwiksz szans i przyszoci naszego miasta jest rozw籀j turystyki i wszystkiego, co jest z ni zwizane, o czym wielokrotnie pisaem w moich listach. Do wa髒nych element籀w tak zwanej infrastruktury, bez kt籀rych prawidowa obsuga ruchu turystycznego jest powa髒nie utrudniona lub prawie niemo髒liwa nale髒 bez wtpienia obiekty transportu publicznego lub inaczej m籀wic komunikacji zbiorowej. Ju髒 jaki czas temu zlikwidowano w Ustrzykach Dolnych dworzec kolejowy i nasze miasto spado tym samym do poziomu Ustjanowej czy Zau髒a, gdzie do pocigu mo髒na wsi, ale kupienie biletu na stacji jest ju髒 niemo髒liwe. I nie chodzi tu bynajmniej o bilet do Krocienka, Chyrowa czy Zag籀rza. W miecie, kt籀re ma ambicj by turystyczn Mekk Bieszczad籀w powinna istnie mo髒liwo zakupu biletu wraz z rezerwacj miejsca na podr籀髒 na przykad z Przemyla do Krakowa, Katowic czy Warszawy. W czerwcu bie髒cego roku dowiedziaem si, 髒e aby dokona zakupu biletu wraz z miejsc籀wk na pocig z Przemyla do Gdaska, lub na jakikolwiek pocig obsugiwany przez kolejow sp籀k „Intercity” nale髒y pojecha do Przemyla lub Krosna, czyli drobne osiemdziesit kilometr籀w. Jakby tego byo mao z dniem 1 sierpnia 2006 roku zlikwidowano w Ustrzykach Dolnych dworzec autobusowy, co automatycznie przesuwa nasze miasto do poziomu Europy „z”, bo nawet na ssiedniej Ukrainie w ka髒dym miecie powiatowym istniej dworce autobusowe, na kt籀rych mo髒na zasign informacji czy naby bilet. Nie m籀wi ju髒 o takim drobiazgu, jak zakup biletu w przedsprzeda髒y, gdy zachodzi konieczno podr籀髒owania w okresie wzmo髒onego ruchu pasa髒erskiego i mamy uzasadnion obaw, 髒e mo髒e zabrakn wolnych miejsc. Czsto por籀wnywaem niekt籀re ustrzyckie rozwizania do tych istniejcych w pobliskim Lesku, tym razem wypada ono nieszczeg籀lnie, bo tam dworzec autobusowy istnieje nadal, mimo 髒e w przeciwiestwie do Ustrzyk Dolnych, wikszo zatrzymujcych si tam autobus籀w to tak zwane „kursy przelotowe”. Kilka lat temu wysikiem wielu ludzi odremontowano pochodzcy z przeomu dziewitnastego i dwudziestego wieku ustrzycki dworzec kolejowy. Pocztkowo w odnowionym budynku ttnio 髒ycie, miay tu swoje siedziby su髒by PKP, PKS oraz Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej dzieje si tu niewiele, a przy tej degradacji, za kilka lat bdzie tu mo髒na spotka jedynie ustrzyckich „obszczymurk籀w”, dla kt籀rych podstawowym zajciem jest zdobywanie i spo髒ywanie alkoholu etylowego, cho tym metylowym te髒 nie gardz. Potrafi zrozumie decyzj wadz kolejowych, czy te髒 kierownictwa PKS „Connex Sanok” o likwidacji dworca kolejowego i autobusowego, bo dla nich jedynym kryterium dziaania jest bezwzgldny rachunek ekonomiczny, ale nie potrafi zrozumie, dlaczego ustrzyckie wadze samorzdowe spokojnie patrz na powoln degradacj miasta, nie czynic niczego w kierunku jej powstrzymania. Dla wadz miasta, poza oczywistymi wzgldami ekonomicznymi, powinny jeszcze istnie wzgldy presti髒owe, kt籀re w tym przypadku s, co najmniej tak samo wa髒ne. Poza tym, to chyba nikogo nie trzeba przekonywa, jak wielkie znaczenie dla rozwoju ustrzyckiej turystyki ma godna obsuga goci przyje髒d髒ajcych do naszego miasta i regionu komunikacj publiczn, tym bardziej, 髒e jest ich cigle niemao. Mo髒na i nale髒y znale驕 rozsdne wyjcie z tej trudnej sytuacji i im szybciej si to stanie tym lepiej, bo sezon letni dobiega wprawdzie koca, ale ten zimowy, r籀wnie wa髒ny, zacznie si niebawem. Je髒eli niemo髒liwe jest zawarcie porozumienia z PKP i PKS, to mo髒e warto rozwa髒y umieszczenie w budynku dworca kolejowego Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji, kt籀re w ramach swojej dziaalnoci mo髒e prowadzi przedsprzeda髒 bilet籀w kolejowych i autobusowych na og籀lnie przyjtych zasadach. Myl, 髒e kontrahent wspierany przez ustrzyck gmin mo髒e by na tyle atrakcyjny, 髒e zar籀wno PKS „Connex Sanok”, jak kolejowe sp籀ki „Przewozy Regionalne” i „PKP Intercity” bd chciay podpisa z nim stosown umow, tym bardziej, 髒e nie bdzie ona niosa z sob 髒adnego ryzyka. Je髒eli to rozwizanie nie przypadnie do gustu ustrzyckim wodarzom, to mo髒e zaproponowa wiadczenie tego rodzaju usug jednemu z prywatnych biur podr籀髒y. Myl, 髒e poprzez odpowiedni pomoc(na przykad w kosztach utrzymania lokalu) i takie rozwizanie jest mo髒liwe. Jedno jest pewne, utrzymywanie istniejcego stanu przyniesie naszemu miastu zdecydowanie wicej szkody ni髒 po髒ytku. Mocno wierz, 髒e w niedugim czasie zostan podjte skuteczne dziaania i mionicy sport籀w zimowych, kt籀rzy przyjad do Ustrzyk Dolnych rodkami komunikacji publicznej nie bd mieli 髒adnych kopot籀w w uzyskaniu informacji, ani w zakupie bilet籀w, nawet, je髒eli bd to bilety z Warszawy do Moskwy czy Pary髒a. Pozostaj z szacunkiem.

Ambro髒y Optymista
Pisaem w Ustrzykach Dolnych dnia 24 sierpnia 2006 roku.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=112