:: [Nr 7/47] Listy
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-09-19 21:20:19)

W sobot dnia 18 sierpnia bie髒cego roku otrzymaem od Pana Roberta Roczniaka – dyrektora ustrzyckiego Zespou Opieki Zdrowotnej pisemne uwagi do artykuu redaktora Tadeusza Szewczyka, negatywnie oceniajcego kierowan przez niego plac籀wk, jaki ukaza si w numerze 16 „Gazety Bieszczadzkiej”. Zdaniem dyrektora Roczniaka, nie ma wystarczajcych gwarancji, 髒e jego list zostanie w caoci zamieszczony w „Gazecie Bieszczadzkiej” i dlatego, poprosi mnie o opublikowanie jego wyjanie na amach „Naszych Poonin”. Zasad naszej redakcji jest publikowanie tego typu list籀w bez 髒adnych ingerencji, dlatego te髒 poni髒ej przedstawiamy naszym czytelnikom otrzymany list.

Marek Prorok

Dyrektor SP.ZOZ Ustrzyki Dolne
Lek. med. Grzegorz Roczniak

Redakcja Periodyku Nasze Pooniny
„Gorzej ni髒 najgorzej”?

Po du髒szej przerwie „niezale髒ny” organ medialny zwany Gazet Bieszczadzk zn籀w zaserwowa (Nr 16) temat su髒by zdrowia. Wiadomo od kogo jest organ „niezale髒ny”, wiadomo te髒, 髒e temat ten to okoowyborczy przysmak. Rzut oka na kalendarz (wyborczy) i mamy przyczyn tej „wznowy” na amach. Styl ten co zawsze.
Red. mgr Szewczyk wciga na medialny ring, gdzie bdc u siebie, zapdza w naro髒nik i flekuje dyrekcj ZOZ-u , 髒e a髒 mio. Kopniaki, oczernianie i ukazywane w „jeszcze gorszym ni髒 to najgorsze” wietle to zapewne czynnoci wybitnie ozdrowiecze i pomys red.mgr na rozwizanie problem籀w. Skoro mo髒na kocha „inaczej” to i pomaga „inaczej” mo髒na.
Dotychczasowe ekipy parlamentarno- rzdowe nie miay dobrego pomysu na su髒b zdrowia w Polsce. Zdaniem red.mgr dyrekcja ZOZ-u te髒 nie ma. Dokopywanie redakcji na amach gazety samorzdowej to z pewnoci pomys dobry i tym sposobem wnet dojdziemy do poziomu Kliniki Mayo. W ociennych powiatach notable, media, fundacje i kto tylko mo髒e, wszyscy pomagaj chromej su髒bie zdrowia ile si da – na wprost. W Ustrzykach te髒 pomagaj tylko 髒e „inaczej”, tak po europejsku bardziej.
„Jeszcze gorsze , ni髒 najgorsze” zalgo si w ZOZ-ie ustrzyckim jak twierdzi red.mgr na amach. Co to mo髒e by? Odwouj si do retoryki znanego polskiego krasom籀wcy przyjmijmy, 髒e s to „minusy ujemne”. 驍ebymy jednak nie popadli w depresj, przytocz kilka „minus籀w dodatnich” urzdowania dyrekcji:
- Utworzono podstacj Pogotowia Ratunkowego w Lutowiskach.
- Zakupiono dwie nowe karetki „Ducato” z penym wyposa髒eniem i napdem „cztery razy cztery”.
- Zakupiono z wykorzystaniem funduszy unijnego, przy walnym udziale dyr.S.Ostrowskiej, nowoczesny laparoskop z osprztem, w tym do artroskopii.
- W oddziale Chirurgii wyodrbniono sale operacyjn do artroskopii i zawansowano starania o pozwolenie na te operacje.
- Pozyskano z fundacji Owsiaka nowoczesny ultrasonograf z Dopplerem, inkubator dla noworodk籀w, pulsoksymetry i inny elektroniczny sprzt medyczny.
- Wprowadzono lekarskie dy髒ury caodobowe na wszystkich oddziaach szpitala, co umo髒liwia pacjentom stay dostp do specjalistycznej pomocy lekarskiej.
- Przeprowadzono remont i modernizacj kotowni szpitalnej na czas do przeprowadzenia termomodernizacji.
- Pozyskano rodki, a nastpnie wykonano remont oddzia籀w: rehabilitacji, chirurgii i wewntrznego.
- Uzyskano finansowy bilans dodatni w wysokoci 170 tys.z. za rok 2005.
- Zatrudniono specjalist ginekologa – poo髒nika z tytuem doktora nauk medycznych
- Z dniem 01.09. tego roku zatrudnia si specjalist chirurga.
- Pozyskano do dy髒urowania w Pogotowiu Ratunkowym siedmioro lekarzy z Janowa Lubelskiego, Leska i Sanoka, co zapewnio cigo pracy na trzech karetkach.
- Umo髒liwiono uzyskanie przez dw籀jk lekarzy stopnia specjalisty, stwarzajc dogodne warunki dla nich jak r籀wnie髒 dla czworga specjalizujcych si, jeszcze lekarzy.
- Zreorganizowano prac Izby przyj zwikszajc przy tym ilo hospitalizowanych pacjent籀w i zaoszczdzajc kwot ponad 400 tys. Z. W skali roku.

Pozostaje jeszcze skomentowa „minusy ujemne” wytoczone przez red. mgr:
- Wysoko kontraktu z NFZ- em jest negocjowana i okrela maksymaln ilo usug medycznych, za kt籀r Fundusz zobowizuje si zapaci. Paci za usugi wykonane i nie ma 髒adnych sankcji za wykonanie poni髒ej maksimum. Napitnowany przez red.mgr oddzia dziecicy ma najwy髒szy wska驕nik wzrostu wysokoci kontraktu w ostatnich latach.
- Chirurdzy we trzech, wspomagani przez dowiadczonego specjalist z poza firmy, maj do zabezpieczenia prac w oddziale, Izbie Przyj i trzech poradniach. Podobno dyrektor nie pozwoli im si klonowa.
- Troje modych lekarzy odeszo, bo dyrektor nie chcia ich zaku w dyby, przyku do szpitala, ani porazi Pawilonem.
- Zwolnienie poo髒nych, to zdaniem red.mgr zemsta dyrektora. Sd pracy by jednak innego zdania, a red.mgr w tej sprawie m籀gby pomilcze ze wzgldu na konsekwencje rodzinne. Swoj drog „ zy to ptak, co we wasne gniazdo…”. Dotyczy to tyle髒 pa poo髒nych, co i pana redaktora.
- Kasa ZOZ-u byaby znacznie bogatsza, gdyby wykonano uchwa Rady Powiatu Bieszczadzkiego, kt籀ra kierowaa pienidze pozyskane ze sprzeda髒y przychodni nr.2 oraz orodk籀w zdrowia w Bandrowie, obozewie, Wojtkowej i Krocienku dla ZOZ –u. Mo髒e red.mgr wie, dlaczego tak si nie stao?
- Fuzja z Sanockim ZOZ – em to ani pomys, ani kompensacja dyrekcji SP ZOZ – u ustrzyckiego. Taka opcja pozostaje w kompetencji Rady Powiatu Bieszczadzkiego i pani Starosty Powiatu Bieszczadzkiego. Przy okazji, czy pani Starosta nie obrazia si na red.mgr za niestosowne okrelenie „starocina „? Zachcam do lektury zasad pisowni polskiej.
Obecnie wa髒 si losy wejcia naszego szpitala do krajowej sieci szpitali publicznych. Czy, zdaniem pana redaktora, negatywne medialne akcenty przyczyni si do spenienia tego koniecznego dla naszego istnienia, warunku?

Robert Roczniak


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=110