:: [14/107] Tam gdzie Strwi髒 do Dniestru wpada
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-09-30 17:52:30)

Ka髒de miasto, miasteczko, ale i te髒 wioski szukaj czego co by je r籀髒nio od innych. S to zazwyczaj sawni mieszkacy, 髒yjcy lub pochodzcy z tych miejscowoci, wydarzenia historyczne jakie na tych terenach miay miejsce, zabytki historyczne lub przyrodnicze, lokalne zwyczaje itp., itd. Ustrzyki Dolne te髒 takie wyr籀髒niki posiadaj. Jednym z nich jest jeszcze do niedawna lekcewa髒ony, fenomen zespou KSU. Na szczcie to si zmienio kilka lat temu i Siczka z zespoem s w tej chwili tak ma fabryk dostarczajc miastu sporo got籀wki od fan籀w przyje髒d髒ajcych tu na koncerty, lub w celu odwiedzenia miasta gdzie powsta legendarny ju髒 zesp籀. S jeszcze dwa wyr籀髒niki Ustrzyk jak do tej pory prawie nie wykorzystywane do promocji. Po pierwsze fakt i髒 miasto wr籀cio do Polski dopiero sze lat po wojnie. Gwoli przypomnienia w przyszym roku wypadnie 60 rocznica tego wydarzenia. Po drugie z racji wanie tego powrotu Ustrzyki z le髒cej prawie w rodku przedwojennej Polski kresowej, z nieznanej nikomu mieciny stay si miasteczkiem, kt籀re le髒y na jedyn w Polsce rzek kierujc swe wody na poudnie Europy, by poprzez Dniestr dotrze do Morza Czarnego.

Gdzie jest to miejsce

Jaki czas temu w trakcie wizyty na Ukrainie dotarem do przedwojennego przewodnika opisujcego dolin Strwi髒a od 驕r籀de do jej ujcia. Tam natknem si na zdanie, 髒e kilku geograf籀w i kartograf籀w jest zdania i髒 to Strwi髒 jest du髒szy od swych 驕r籀de do poczenia z Dniestrem, dlatego te髒 Strwi髒 powinien wpada do Morza Czarnego. Nie jest to jednak a髒 tak istotne, mo髒e to kto kiedy zbada, ale i tak nazw geograficznych nie zmieni. Wa髒ne jest, 髒e zapragnem wtedy dotrze do miejsca gdzie cz si obie rzeki. Wtedy nie byo to jeszcze cakiem mo髒liwe, teraz nic ju髒 nie stao na przeszkodzie. Przed wyjazdem postanowiem popyta mieszkac籀w Ustrzyk czy znaj to miejsce, a jeli nie to jak je sobie wyobra髒aj. Wikszo odpowiedzi bya na nie, jedynie dwie osoby skojarzyy, 髒e jadc z Sambora do Lwowa przeje髒d髒ay most na Strwi髒u. Jeli chodzi za o to jak sobie to ujcie wyobra髒aj, to wszyscy twierdzili- pewno na podstawie tego co widz na odcinku od przejcia granicznego do Chyrowa- 髒e jest to przy ujciu szeroka, bystra rzeka. Prawda okazaa si zupenie inna. Za dotarcie do ujcia okazaa si nie lada przedsiwziciem.

Igor Nowacki - nasz ukraiski przewodnik

Wiedziaem, 髒e mimo map, by tam dotrze potrzebuj miejscowego przewodnika. 驍ona znaa pracujcego na przejciu granicznym Igora Nowackiego, kt籀ry zgodzi si nas tam dowie. Igor to osoba niezwyka poeta, pisarz, kt籀ry wyda cztery ksi髒ki, czonek Zwizku Literat籀w Ukrainy. Igor ma te髒 sporo innych zainteresowa. Jednym z nich jest historia. W starym domu rodzic籀w posiada pot髒n kolekcj starego sprztu rolniczego, domowego, obrazy, ksi髒ki, stare czasopisma. W ogrodzie postawia rze驕by, kt籀re jeszcze nie tak dawno zdobiy ukraiskie miejscowoci, a w procesie przemian zostay powyrzucane na mietnik. Kolekcji jak u siebie zgromadzi mogo by mu pozazdroci niejedno Polskie muzeum.

Igor mieszka w Ssiadowicach, miejscowoci o do licznej grupie Polak籀w. Oprowadzi nas wic po wsi. Odwiedzilimy midzy innymi cmentarz z mn籀stwem nagrobk籀w z polskimi napisami.


Na tym cmentarzu moglimy przekona si jak gro驕ny mo髒e by Strwi髒, natknlimy si bowiem na gr籀b 17- letniej dziewczyny, kt籀ra jaki czas temu utopia si w tej rzece. Bylimy te髒 w kociele i klasztorze w Ssiadowicach. Nie tak dawno spon tam dach, w kt籀rego odbudowie pomagaj Polacy.


Mijane po drodze Laszki Murowane, Felsztyn i wiele innych miejscowoci maj wiele polskich lad籀w, co wiadczy o nie tak dawnej jeszcze historii tych teren籀w. Po miniciu Sambora skierowalimy si w stron Lwowa. Pierwsz wiksz miejscowoci jest Kalin籀w znany z tego, 髒e za czas籀w ZSRR istniaa tutaj du髒a baza wojsk lotniczych. To z tej bazy wystartowa pot髒ny helikopter, kt籀ry przemyci do Polski w biay dzie w okolice Ustianowej 17 nielegalnych emigrant籀w.

Jestemy prawie na miejscu

Tu髒 za miejscowoci uki, kilka kilometr籀w przed Rudkami przeje髒d髒amy przez most na Strwi髒u. Sowa o szerokiej i bystrej rzece mo髒na midzy bajki wo髒y. Strwi髒 niezbyt szeroki, pynie leniwie midzy waami przeciwpowodziowymi. To jednak nie koniec podr籀髒y. Za mostem skrcamy w prawo, a po kilku kilometrach obok jaki zrujnowanych zakad籀w w lewo. Droga zmienia si w szutrow, jak na miejscowe warunki cakiem niez. Mijamy zabudowania wsi, wiejskie boisko na kt籀rym wanie toczy si mecz, tory kolejowe wiodce do Lwowa i praktycznie jestemy nad rzek. Igor wyrusza w gste nadrzeczne zarola szuka Strwi髒a. Znajduje go, ale dalej nie wiemy gdzie czy si z Dniestrem. 驍ona pyta o to miejscowego chopaka, kt籀ry przyglda si naszym poszukiwaniom, dla zachty obdarowuje go naszymi pienidzmi. Jest to strza w dziesitk. M髒czyzna przeciera nam szlak przez zarola i po kilkudziesiciu metrach jestemy nad brzegiem.


Wida wyra驕nie czce si rzeki bo Strwi髒 jest zamulony opadami, a Dniestr czysty. Jak twierdzi nasz przewodnik rzeka jest tu gboka, mierzy 4,5 m szeroka na jakie 10 metr籀w. Robi zdjcia i wracamy do samochodu. Igor Nowacki kieruje nas jeszcze wzdu髒 Dniestru jakie 300 metr籀w ni髒ej zbiegu rzek. Tam niespodzianka most na Dniestrze, sztuczna kaskada tworzca prawie dwumetrow fal i sporo wypoczywajcych.


Miejsce przepikne odlege od Ustrzyk o jakie dwie godziny jazdy, nie liczc postoju na granicy. To koniec naszej podr籀髒ny. Stanie si ona pocztkiem do wydania przewodnika z biegiem Strwi髒a, kt籀ry uka髒e si jeszcze w tym roku nakadem Fundacji „Bieszczady Bez Granic”.

Tras zwiedzili i opisali Lidia i Wiesaw Stebniccy

Z nieocenion pomoc Igora Nowackiego


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1097