:: [Nr 7/47] Sporna droga – bis
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-09-19 21:13:46)

W maju ubiegego roku w artykule zatytuowanym „Sporna droga” przedstawiem konflikt, jaki zaistnia pomidzy Miejskim Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej w Ustrzykach Dolnych a wacicielami grunt籀w, przez kt籀re przebiegaa droga dojazdowa do zbiornik籀w wodnych usytuowanych powy髒ej teren籀w dawnego Przedsibiorstwa Przemysu Drzewnego „Ustjanowa” w Ustrzykach Dolnych. Najkr籀cej rzecz ujmujc 籀w konflikt polega na tym, 髒e waciciele grunt籀w zostali obci髒eni wysokim podatkiem lokalnym za posiadanie drogi, a jedyny jej u髒ytkownik tj., ustrzyckie MPKG nie chcia opaca czynszu dzier髒awnego, ani wykupi grunt籀w. Ju髒 wtedy informowaem czytelnik籀w o mojej rozmowie z zastpc burmistrza Ustrzyk Dolnych panem Krzysztofem Gsiorem, podczas kt籀rej uzyskaem informacj, 髒e wadze miasta zamierzaj podj decyzj o zaprzestaniu eksploatacji tej drogi i postanowiy wykorzysta istniejc poln drog od strony Zabocia, wychodzc z zao髒enia, 髒e korzystniej bdzie zmodernizowa wasn drog, ni髒 ponosi znaczne koszty dzier髒awy. Inwestycj przygotowano, pozyskano nawet rodki z Urzdu Marszakowskiego i w dniu 11 maja bie髒cego roku ogoszono przetarg na wykonanie remontu drogi. Inwestycja obejmowaa wykonanie remontu dw籀ch dr籀g rolniczych, jedna to droga w miejscowoci obozew Dolny, a druga to droga dojazdowa do zbiornik籀w wodnych, cho nie wiedzie, czemu zostaa ona umiejscowiona w Ustjanowej G籀rnej a nie w Ustrzykach Dolnych. Przetarg rozstrzygnito i przystpiono do realizacji. Problemy rozpoczy si w momencie wejcia wykonawcy na plac budowy. Okazao si, 髒e poprowadzenie drogi we wskazanym miejscu, na okrelonych w przetargu warunkach jest niemo髒liwe. Teren przeznaczony na drog okaza si na tyle wski, 髒e poprowadzenie drogi w tym miejscu okazao si niemo髒liwe. Zachodzia konieczno wykonania ponad stu metrowego przepustu dla poprowadzenia cieku wodnego, czego nie przewidywano w warunkach przetargu. Inwestor, czyli gmina Ustrzyki Dolne postanowi poprowadzi drog w innym miejscu przesuwajc jej przebieg w kierunku zachodnim. W tym momencie wr籀d mieszkac籀w „Zabocia” zawrzao. Okazao si bowiem, 髒e nowa droga dojazdowa do zbiornik籀w wodnych stanie si r籀wnoczenie drog dojazdow do grunt籀w, kt籀rych wacicielem jest szwagier burmistrza Ustrzyk Dolnych pana Henryka Suui. Moi rozm籀wcy byli niezwykle oburzeni i wyra髒ali przekonanie, 髒e caa sprawa zostaa od pocztku ukartowana i miaa na celu doprowadzenie drogi do grunt籀w szwagra burmistrza, kt籀re to grunty dziki temu stan si w przyszoci atrakcyjnymi dziakami budowlanymi. Postanowiem wyjani t spraw. Zapoznaem si z tematem szczeg籀owo poprzez dokonanie wizji lokalnej i przeprowadzenie licznych rozm籀w w tym midzy innymi z wykonawc rob籀t drogowych oraz samym burmistrzem Ustrzyk Dolnych panem Henrykiem Suuj, kt籀ry ode mnie dowiedzia si o powstaym problemie i by tym autentycznie zaskoczony. Jak wyjani, temat remontu tej drogi by pilotowany przez jego zastpc i caa sprawa odbywaa si bez jakiegokolwiek jego udziau. Z moich ustale jednoznacznie wynika, 髒e decyzja o zmianie trasy przebiegu drogi zostaa wymuszona koniecznoci i jedynym mo髒liwym miejscem jej poprowadzenia byo miejsce, kt籀re wybrano. Ponad wszelk wtpliwo, zarzuty mieszkac籀w nie znajduj potwierdzenia w znanych faktach. Wydaje si, 髒e jedynym powodem powstaego zamieszania mog by bdy w przygotowaniu inwestycji. Wszystko wskazuje na to, 髒e inwestycja nie zostaa przygotowana z nale髒yt starannoci i dlatego dopiero na etapie realizacji wysza sprawa koniecznoci wykonania kosztownego przepustu, co wymusio zmian trasy przebiegu drogi. Na kanwie tych wydarze powr籀cio pytanie, z jakim zetknem si jeszcze w ubiegym roku piszc m籀j poprzedni materia o spornej drodze. Czy trafnym rozwizaniem bya decyzja o rezygnacji z istniejcej drogi dojazdowej do zbiornik籀w i budowanie nowej kosztem prawie dwudziestu tysicy zotych, zwaszcza w sytuacji, 髒e nowo wybudowana droga nie ma charakteru trwaego i bdzie wymagaa cigych napraw? Mo髒e lepiej byo wykupi grunty pod istniejc drog i w ten spos籀b zamkn ten dra髒liwy temat? Stao si jednak, tak jak si stao, mo髒na w tym miejscu wyrazi tylko nadziej, 髒e caa ta sytuacja bdzie dla wadz miasta jedynie przykr nauczk i pozwoli na unikanie podobnych bd籀w w przyszoci.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=109