:: [10/103] Kopotliwe mosty Starosty Bieszczadzkiego
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-07-16 17:50:53)

W poprzednim numerze pisalimy o bardzo zym stanie technicznym mostu w Brzegach Dolnych na drodze prowadzcej w kierunku Ropienki.


Kika dni temu Starosta Bieszczadzki pan Krzysztof Gsior poprosi mnie o rozmow na ten temat. „To, 髒e most w Brzegach Dolnych jest w stanie tragicznym wiedzielimy od ubiegego roku. Naturalnie mo髒na byo go wyremontowa jeszcze w kwietniu, ale szacowany koszt remontu wyni籀sby w籀wczas okoo 130 tysicy zotych a pojawia si mo髒liwo wykonania tych prac znacznie taniej.” - powiedzia mi na wstpie. Bieszczadzkie Starostwo Powiatowe ma w swojej gestii 201 kilometr籀w dr籀g a roczny bud髒et na ich utrzymanie to niezmiennie okoo 600tysicy zotych. Dlatego ograniczanie koszt籀w i szukanie oszczdnoci jest tak bardzo wa髒ne. „Z tych to powod籀w zdecydowaem si na wyb籀r rozwizania taszego, cho bez wtpienia du髒szego w czasie”- podkreli z naciskiem Krzysztof Gsior. Dziki bliskiej wsp籀pracy z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych panem Henrykiem Suuj, mo髒liwe byo znaczne ograniczenie koszt籀w remontu. Gmina Ustrzyki przekazaa nieodpatnie dla starostwa 50m³ drewna, tak wic ponoszc tylko koszty transportu i przetarcia uzyskano materia niezbdny do remontu mostu. Prace przy remoncie zostan wykonane przez pracownik籀w starostwa, co pozwoli na ograniczenie koszt籀w do niezbdnego minimum. Remont mostu rusza dosownie w tych dniach i cho potrwa nieco du髒ej, bdzie kosztowa znacznie mniej. „Dziki temu mo髒liwe bdzie zaoszczdzenie rodk籀w na kolejne mosty a na dzie dzisiejszy mam ich trzy, kt籀re spdzaj mi sen z powiek” stwierdzi Starosta Gsior dodajc „Poza wspomnianym mostem w Brzegach natychmiastowego remontu wymaga most w Jaowem a na dokoczenie prac czeka most w Ustjanowej na drodze w kierunku obozewa.” Remont przeprawy w Jaowem zostanie przeprowadzony podobnym sposobem jak ten w Brzegach Dolnych, r籀wnie髒 przy wydatnej pomocy ustrzyckiej gminy, na co Starosta Gsior ma ju髒 zapewnienie Burmistrza Suui. Tak w og籀le, to Krzysztof Gsior kilkakrotnie podkrela dobr wsp籀prac w temacie utrzymania dr籀g z samorzdami gminnymi oraz przedstawicielami Las籀w Pastwowych. To dziki tej wsp籀pracy utrzymanie dr籀g powiatowych jest w og籀le mo髒liwe. Trudniejsza sytuacja wytworzya si na mocie w Ustjanowej. Podczas remontu okazao si, 髒e rodkowy d驕wigar jest powa髒nie nadwyr髒ony prze zb czasu i konieczna bya specjalistyczna ekspertyza. Ostatecznie zdecydowano o koniecznoci wymiany d驕wigara. Dokona tego w kr籀tkim czasie wynajte przedsibiorstwo, co pozwoli na kontynuacj i szybkie zakoczenie remontu. W trakcie ogldzin mostu w Ustjanowej przeprowadzone zostao rozeznanie, co do koszt籀w przebudowy mostu i oparcie go na konstrukcji 髒elbetowej. Wstpna kalkulacja przeprojektowania mostu i jego budowy zamkna si kwot 600 tysicy zotych. Nie ulega wtpliwoci, 髒e jest to jedynie suszne rozwizanie i wczeniej czy p籀驕niej trzeba bdzie si na nie zdecydowa, ale p籀ki co przerasta to finansowe mo髒liwoci starostwa. „Wiem, 髒e ludzi nie interesuje skd starosta we驕mie pienidze na remonty dr籀g, one musz by w nale髒ytym stanie i nie podlega to 髒adnej dyskusji. Ja jednak odpowiadam za gospodark tego powiatu i musz racjonalnie gospodarowa tym co mam, std wyb籀r takiego a nie innego rozwizania” -powiedzia na zakoczenie rozmowy Krzysztof Gsior. Chciabym jeszcze podzieli si z czytelnikami osobist refleksj. Cieszy mnie szybka reakcja Starosty Bieszczadzkiego na interwencyjny materia prasowy i co wa髒ne, nie ma ona charakteru odpowiedzi ura髒onego krytyk urzdnika, ale jest rzeczowym wyjanieniem problemu z ca jego zo髒onoci i trudnociami.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1012