:: [nr 9/102] Rozmowa "Poonin" - dzi Bo髒ena Czuryk
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-06-24 17:53:28)
Marek Prorok - W plac籀wce tej pracuje pani stosunkowo niedawno. Kierowany przez pani Bieszczadzki Dom Kultury prowadzi bardzo szerok i niezwykle aktywn dziaalno. Prosz powiedzie, jak w pani oczach wygldaj zadania stojce przed domem kultury?

Bo髒ena Czuryk - Przede wszystkim mamy by i jestemy animatorem i organizatorem wszelkich dziaa w dziedzinie kultury, to jest najwa髒niejszy cel naszego dziaania. Zachcamy do aktywnoci i udzielamy wsparcia innym jednostkom oraz organizacjom. Poza dziaaniami wasnymi jestemy koordynatorem przy realizacji zada zleconych przez gmin. Je髒eli chodzi o moj prac w BDK, to w dniu 16 lipca minie trzy lata. Wczeniej pracowaam w owiacie, bdc nauczycielem. Musz przyzna, 髒e praca w domu kultury daje mi ogromn satysfakcj.

M. P. - Przejd驕my mo髒e do konkretnej dziaalnoci. W dniu 1-go maja odby si wernisa髒 wystawy bieszczadzkich tw籀rc籀w w leskiej Synagodze. Dziaalno wystawiennicza wydaje si zajmowa wa髒ne miejsce w Waszej pracy.

B. Cz. - Wernisa髒 wystawy w Synagodze tradycyjnie inauguruje wiosenno – letni sezon naszej dziaalnoci. Wystawy tam organizowane ciesz si du髒ym zainteresowaniem, cho z uwagi na brak ogrzewania odbywaj sie tylko przez kilka miesicy w roku. Synagoga jest nasz perek i czynimy starania o pozyskanie rodk籀w na jej remont. Chodzi nam przede wszystkim o odwodnienie budynku i zrobienie ogrzewania, kt籀re pozwoli na rozszerzenie dziaalnoci w Synagodze na cay rok. Nasza dziaalno wystawiennicza, to nie tylko Synagoga. Drug, mniejsz galeri mamy w domu kultury. Zasada jej pracy jest nieco inna. Co miesic wystawiamy prace innego tw籀rcy. Grafik na ten rok mamy w caoci wypeniony, s ju髒 nawet rezerwacje na rok nastpny. Du髒a w tym zasuga naszego komisarza wystaw pani Jolanty Kordyaczny.

M. P. - Bieszczadzki Dom Kultury organizuje caa mas staych imprez, poprosz pani o ich kr籀tkie przybli髒enie.

B. Cz. - Je髒eli chodzi o stae imprezy to w okresie jesienno zimowym kumulujemy nasz dziaalno w obiekcie domu kultury, za w sezonie wiosenno letnim staramy si wychodzi na zewntrz. Ten sezon inauguruje tradycyjnie wspomniany wczeniej wernisa髒 wystawy w Synagodze. Jeszcze w maju dniach 29-30 organizujemy „Dni Leska”. Po raz pierwszy w ramach tej imprezy organizowa bdziemy piknik historyczny z pokazem walk rycerskich, pokazem stroj籀w dawnych oraz prezentacj dawnej kuchni. Bdzie to tak zorganizowane, aby w tych prezentacjach wszyscy mogli wzi bezporedni udzia. W sobotni wiecz籀r zaprezentujemy widowisko muzyczno-taneczne „Operetka dawnie i dzi”. Gale operetkowe organizowalimy ju髒 w poprzednich latach i cieszyy si one du髒ym zainteresowaniem. Na niedziel 30 maja przygotowujemy program pod kontem naszych milusiskich, z uwagi na zbli髒ajcy si „Dzie dziecka”. Dodam jeszcze, 髒e wito naszego miasta zakoczy dyskoteka. Bardzo pracowity mamy miesic czerwiec. W dniach 12 i 13 czerwca odbdzie si kolejna edycja du髒ej imprezy „Bieszczadzkie lato z ksi髒k”, kt籀rej g籀wnym organizatorem jest wydawnictwo „Bosz” kierowane przez pana Bogdana Szymanika. My wraz z lesk bibliotek jestemy wsp籀organizatorami. Poza tradycyjnym kiermaszem ksi髒ki na placu Puaskiego i licznymi spotkaniami z pisarzami, bardzo atrakcyjnie zapowiada si wiecz籀r w leskim amfiteatrze. Odbdzie si tam spektakl muzyczny zatytuowany „Chlip-Hop” autorstwa Magdy Umer i Andrzeja Poniedzielskiego. R籀wnie髒 w czerwcu bdziemy organizatorem uroczystej inauguracji Mistrzostw wiata w wdkarstwie muchowym, jaki odbd si na Sanie w okolicach Leska. Impreza otwierajca mistrzostwa, bdzie poczona z prezentacj uczestnik籀w.

M. P. - Od wielu lat wa髒n pozycj w Waszym programie zajmuje muzyka country. Co planuje pani na ten rok?

B. Cz. - Tegoroczne „Country w Bieszczadach” odbdzie si w dniach 2 i 3 lipca w leskim amfiteatrze. Je髒eli o chodzi o wykonawc籀w, to wszystkie sprawy mamy ju髒 zapite na ostatni guzik. W koncercie udzia wezm: zesp籀 Klakson, Urszula Chojan z zespoem, Ala Boncol oraz sowacka grupa Kredens, za imprez poprowadzi Mariusz Zieliski. Tradycyjnie, muzyce country towarzyszy bdzie midzynarodowy zlot motocyklowy. Zupen nowoci w tegorocznym zlocie bdzie udzia dwudziestoosobowej grupy policjant籀w niemieckich. Pozostaje nam tylko liczy na adn pogod, bo w historii tej imprezy to r籀髒nie z tym bywao.

M. P. - Jakie imprezy planuje pani na drug poow roku?

B. Cz. - W dniach 24 i 25 lipca odbdzie si Festiwal Kultur Karpackich, kt籀rego pomysodawc i g籀wnym koordynatorem jest pan Jacek eszega z Leskiego Centrum Informacji. W sierpniu(7 i 8) Starostwo Leskie organizuje tradycyjn imprez targow „Agrobieszczady”, kt籀ra na stae wpisaa si kalendarz naszych przedsiwzi. Oprawa artystyczna Podkarpackich Targ籀w Rzemiosa i Przedsibiorczoci „Agrobieszczady” to nasze zadanie.
W ostatni niedziel sierpnia planujemy organizacj dorocznych do髒ynek, kt籀re w tym roku odbd si w Lesku. Kolejn staa imprez mamy zaplanowan na dzie 12 wrzenia a bdzie to „Po髒egnanie lata”. Od dw籀ch lat wprowadzilimy do naszego kalendarza „Spotkania z muzyk wiata”. W pierwszym roku, bya to muzyka francuska z piosenkami Brela, rok temu muzyka irlandzka poczona z wystaw „Piwa wiata” a na ten rok zaplanowalimy taneczne rytmy z r籀髒nych stron naszego globu. Widowisko zatytuowane „Ainu” obejrzymy 10 pa驕dziernika a bdzie to interesujca wdr籀wka prezentujca r籀髒ne formy taneczne w tym r籀wnie髒, te troch zapomniane. Widowisku towarzyszy bdzie wystawa fotogram籀w, majcego leskie korzenie, pana Sozaskiego prezentujca plemiona ze strefy Zatoki Gwinejskiej.

M. P. - Syszaem o bliskiej wsp籀pracy, jak BDK prowadzi ze swoim odpowiednikiem w sowackiej Sninie. Prosz o gar informacji na ten temat.

B. Cz. - Rzeczywicie, nasza wsp籀praca z Orodkiem Kultury ze Sniny oraz tamtejsz Galeri Sztuki, trwa od kilku lat i przynosi coraz lepsze owoce. Wsp籀lnie wystpujemy, midzy innymi, po rodki z funduszy unijnych a co najwa髒niejsze czynimy to z dobrym skutkiem. To wanie ze rodk籀w pozyskanych na wsp籀lny projekt, finansujemy tegoroczne „Country w Bieszczadach” i Festiwal Kultur Karpackich. Sowacy w ramach tego projektu organizuj w dniach 25 i 26 czerwca festiwal zespo籀w folklorystycznych a 13 i 14 sierpnia festiwal rockowy. W obu festiwalach uczestniczy bd zespoy z naszego domu kultury. Mamy w planie jeszcze wiele innych wsp籀lnych przedsiwzi.

M. P. - Wspomniaa pani o zespoach wyje髒d髒ajcych na sowackie festiwale. Wiem, 髒e Waszym domu kultury jest ich wiele. Prosz nam o nich opowiedzie.

B. Cz. - Zaczn mo髒e od orkiestry dtej. Zesp籀 cigle nam si powiksza, bo coraz wicej modych adept籀w garnie si do orkiestry i podejmuje szkolenie. W ubiegym roku zakupilimy dla nich nowe stroje. Na dzie dzisiejszy orkiestra wystpuje w czterdziestoosobowym skadzie a kieruje ni wspaniay kapelmistrz pan Wadysaw Trzeniarz. Choreografi zajmuj si u nas panie Alina Lis i Magosia Lis. Prowadz one trzy grupy taneczne taca wsp籀czesnego. Wiekowo najstarsza to grupa „Foks”, rednia to zesp籀 „Bieszczadzkie 驍abki”, za najmodsza to Mini 驍abki”. Ostatni ich sukces to nagrody zdobyte na Og籀lnopolskich Konfrontacjach Zespo籀w Tanecznych w Maogoszczu. Posiadamy r籀wnie髒 zesp籀 ludowy „Bieszczadzka rodzinka”. Ta dwunastoosobowa grupa uczestniczy w licznych festiwalach folklorystycznych zar籀wno w kraju, jak i za granic. Chyba nie ma domu kultury bez kapel rockowych, my mamy ich trzy. Najstarsza z nich o nazwie „The Reason” zaczyna pokazywa si na koncertach w naszej czci kraju. Ostatnio uzyskali kwalifikacj na wspomniany wczeniej festiwal rockowy w Sninie. Wystpowa tam bd znane zespoy i udzia w festiwalu bdzie dla naszych muzyk籀w du髒 promocj. Dwie modsze grupy prezentuj si na razie tylko na naszych wewntrznych imprezach. Funkcjonuje u nas r籀wnie髒 Spoeczne Ognisko Muzyczne, w ramach kt籀rego dzieci i modzie髒 ucz sie gra na gitarze, keyboardzie i skrzypcach. Wspomn jeszcze o Sekcji Plastycznej, kt籀ra na t chwil liczy 30 os籀b. W ramach sekcji, jej uczestnicy poznaj podstawowe techniki malarskie, maj r籀wnie髒 organizowane wystawy swoich prac. Szczeg籀ln form dziaalnoci jest funkcjonujca przy naszej plac籀wce „Akademia seniora”, kt籀rej kanclerzem jest pan Rabiej. Tematyka zaj ustalana jest kwartalnie a same wykady odbywaj si ka髒d drug rod miesica.

M. P. - Prowadzicie Pastwo r籀wnie髒 dziaalno wydawnicz. Na czym ona polega?

B. Cz. - Wydajemy lokaln gazet „Echo Bieszczad籀w”. Wydawanie tego czasopisma przejlimy po mierci pani Jadwigi Szurlej zao髒yciela tej gazety. Zmieniona zostaa formua wydawnictwa. Obecnie „Echo Bieszczad籀w” jest miesicznikiem samorzdowym, dotowanym przez gmin Lesko. Na t chwil redni nakad gazety to 400 egzemplarzy. Wydajemy r籀wnie髒 katalogi i foldery. Przymierzamy si do wydania historii 驍yd籀w z terenu Leska.

M. P. - Dziaalno dyrektora domu kultury zale髒na jest od wsp籀pracy nie tylko z wasnymi pracownikami, ale r籀wnie髒 z przeo髒onymi. Jak pani ukada si ta wsp籀praca?

B. Cz. - W domu kultury pracuje 10 os籀b i s to w wikszoci ludzie dowiadczeni. Dowiadczenie tych ludzi byo dla mnie bardzo pomocne, zwaszcza w pocztkach mojej pracy. Jedno musz stwierdzi, mog na tych ludzi zawsze liczy i bezwzgldnie na nich polega. O niekt籀rych z nich ju髒 wspominaam a z pozostaych. Pyta pan o wsp籀prac z przeo髒onymi, czyli w moim przypadku o stosunki z burmistrzem Leska. Na pocztku mojej pracy wikszo moich pomys籀w musiaam konsultowa z pani burmistrz, ale to chyba normalne. Dzisiaj jest zupenie inaczej, mam ogromn swobod dla swojej dziaalnoci i nie jestem w 髒aden spos籀b ograniczana. Powiem wicej, ze strony pani burmistrz mam ogromn pomoc w sprawach inwestycyjnych.

M. P. - Mo髒e jeszcze kilka zda na temat wsp籀pracy z ssiednimi domami kultury. Czy istnieje takowa na przykad z Ustrzyckim Domem Kultury?

B. Cz. - Mamy nieze kontakty z orodkami gminnymi w tym r籀wnie髒 z poza terenu naszego dziaania, jak choby z Gminnym Orodkiem Kultury w Lutowiskach. Nie mamy natomiast 髒adnej wsp籀pracy z domem kultury w Ustrzykach Dolnych. Kilkakrotnie proponowalimy jej nawizanie, ale nie byo zainteresowania.

M. P. - Wspomniaa pani o pomocy inwestycyjnej ze strony leskiego samorzdu. Prosz o przybli髒enie pani plan籀w inwestycyjnych. Czy obejmuj one r籀wnie Wasz siedzib? Bo stan elewacji budynku domu kultury jest, m籀wic delikatnie, nieszczeg籀lny.

B. Cz. - Ma pan racj, m籀wic o odpadajcej elewacji, ale mog wszystkich zapewni, 髒e modernizacja naszego domu kultury rozpocznie si jeszcze w tym roku. Obejmie ona wymian okien, remont elewacji, a co najwa髒niejsze przebudow naszej sali widowiskowej. Stanie si ona sal widowiskowo-kinow, co pozwoli na likwidacj dotychczasowego kina. Stary budynek kina zostanie sprzedany a rodki ze sprzeda髒y, zgodnie z decyzj wadz samorzdowych, zostan przeznaczone na dom kultury. Termin penego zakoczenia inwestycji, kt籀rej koszt przekroczy 3 miliony zotych, to 3 do 5 lat.

M. P. - Pani dyrektor, ka髒dy czowiek ma swoje marzenia dotyczce r籀wnie髒 dziaalnoci zawodowej. Jakie marzenia ma Bo髒ena Czuryk?

B. Cz. - Moje marzenie to przede wszystkim terminowa realizacja remontu i modernizacji domu kultury. Niezale髒nie od tego marzy mi si zorganizowanie w naszym miecie imprezy kulturalnej kojarzonej wycznie z Leskiem, kt籀ra byaby cakowit nowoci i sprawiaby, 髒e do Leska przyje髒d髒a bd tumy ludzi. Mam pewien pomys, ale na razie nie mog tego zdradzi.

M. P. - Dzikuj za rozmow i z caego serca 髒ycz realizacji marze.

B. Cz. - Ja r籀wnie髒 serdecznie dzikuj.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1002