:: [Nr 6/46] Przyjazne Bieszczady
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-08-29 19:54:54)

Pod tym tytuem drukujemy materiay zwizane z wyborami samorzdowymi. Dzi wiemy ju髒 , 髒e nazwa „Przyjazne Bieszczady” stanie si te髒 ju髒 niebawem nazw Komitetu Wyborczego Wyborc籀w , skupiajcego wszystkich tych dla kt籀rych pojcie takich wanie Bieszczad jest bliskie. Bieszczady to te髒 turystyka, cho jak si okazuje nie dla wszystkich jest takie oczywiste. Pisze o tym w tym numerze kandydatka Przyjaznych Bieszczad na burmistrza Ustrzyk Alina Buzuk.

O turystyce jako o szansie nie wolno zapomnie

Co do wyjtkowych walor籀w turystycznych Bieszczad nie trzeba nikogo przekonywa. jednak potencja regionu nadal nie jest w peni wykorzystany. Jak skutecznie zmieni t sytuacj dyskutowano ostatnio w czasie konferencji pn „Turystyka instrumentem rozwoju pogranicza Polsko- Ukraiskiego”, kt籀ra odbya si w Polaczyku. Konferencja miaa niezwykle ciekawy program, a jej gomi byli midzy innymi wiceminister rozwoju regionalnego Wadysaw Ortyl, dyrektor departamentu w ministerstwie gospodarki El髒bieta Wyrwicz, Tomasz Majka z Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki oraz przedstawiciele Urzdu Marszakowskiego i organizacji pozarzdowych. Byli te髒 praktycznie wszyscy w籀jtowie z terenu Bieszczad, burmistrz i starosta z Leska , brako jedynie przedstawiciela Urzdu Miasta Ustrzyki i starosty Bieszczadzkiego. Czy髒by a髒 tak dobrze si tutaj dziao, 髒e refleksja nad mo髒liwociami rozwoju w sferze turystyki okazaa si dla nich zbdna?
Jak powiedziaa w swoim wystpieniu na konferencji Agata Sarna z urzdu marszakowskiego- Turystyka jest jednym z podstawowych narzdzi rozwoju spoeczestw, w tym spoecznoci lokalnych. Std kluczow role w jej rozwoju odgrywaj samorzdy, kt籀re z woli mieszkac籀w zarzdzaj ich terytorium. Od wadz samorzdowych zale髒y, czy realizuj zadania z zakresu turystyki i czy skutecznie wpywaj one na rozw籀j region籀w...W Polsce g籀wna role w rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym odgrywa samorzd terytorialny- gminny i powiatowy. Wedug ustawy do zada samorzd籀w nale髒y midzy innymi wiele spraw zwizanych z turystyk, a to ochrona rodowiska i przyrody, opieka nad zabytkami, kultura fizyczna, turystyka w tym tworzenie i utrzymanie teren籀w rekreacyjnych i urzdze sportowych, zieleni i zadrzewie, promocja gminy i wsp籀praca z organizacjami pozarzdowymi w tym tak髒e tymi kt籀re w statucie maja zapisan dziaalno na polu turystyki. Jak wic wida jest to niezwykle wa髒ne zadanie samorzd籀w, a np. w bud髒ecie powiatu bieszczadzkiego przeznaczono na okoo 10 tys. z., co wyjania chyba niech do bycia na takich konferencjach jak ta w Polaczyku.
Na konferencji za okrelono midzy innymi to co kryje si pod sowem produkt turystyczny. Jest to to co turysta kupuje w trakcie swojej podr籀髒y, czyli transport, nocleg, wy髒ywienie, dostp do atrakcji oraz to co najpikniejsze , czyli cao prze髒y i dowiadcze zdobytych przez turyst w trakcie jego podr籀髒y od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Przemys turystyczny we wsp籀czesnym , to znaczy europejskim rozumieniu opiera si na piciu filarach:
-atrakcyjna baza hptelowa
-oferta gastronomiczna
-bezpieczna obsuga transportowa w wykorzystaniem wsp籀czesnych komfortowych samochodowych i kolejowych szlak籀w
-waciwa reklama turystyczno- rekreacyjna mo髒liwoci regionu
-atrakcyjny program przebywania z dobrymi tematycznymi szlakami i wczeniem do nich najbardziej popularnych i widowiskowych obiekt籀w historycznych, przyrodniczych oraz wysoko kwalifikowanych przewodnik籀w i tumaczy.
W przypadku naszej gminy, powiatu wa髒n role w stworzeniu turystycznego przemysu odgrywa bdzie rozwinicie systemu dobrych dr籀g z przydro髒n infrastruktur typu miejsca widokowe, parkingi, pola namiotowe. Po drugie to tworzenie wszelkich mo髒liwych uatwie w powstawaniu kolejnych kwater agroturystycznych. Po trzecie intensyfikowanie wsp籀pracy przygranicznej z Ukrain. Po czwarte stworzenie wiejskiej zielonej turystyki poprzez wyznaczanie rowerowych , wodnych oraz pieszych szlak籀w turystycznych, konnych , pieszych turnus籀w. Bardzo wa髒n spraw jest te髒 tworzenie miejsc tzw. kr籀tkotrwaego wypoczynku, czyli wyposa髒enie w niezbdn infrastruktur miejsc masowego wypoczynku na lenych polanach, na brzegach rzek i jezior, odnowienie w tych miejscach lokalnych dr籀g, cie髒ek oraz wyposa髒enie ich w miejsca wypoczynku tj. parkingi, place zabaw, pola namiotowe. Na tym polu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, wszak same Ustrzyki nie maj za bardzo czym zatrzyma tutaj na du髒ej turysty.
Koczc chc zacytowa jeszcze raz wystpienie Agaty Sarna- Turystyka staa si dla wielu obszar籀w powa髒n i dostrzegaln drog rozwoju gospodarczego. Jest ona 驕r籀dem dochodu, nie tylko dla gestor籀w bazy noclegowej, biur podr籀髒y, restaurator籀w, ale tak髒e dla innych usugodawc籀w; wacicieli sklep籀w, taks籀wkarzy, przewodnik籀w, zarzdc籀w atrakcji turystycznych. Jej rozw籀j przyczynia si do tworzenia nowych miejsc pracy. G籀wn rol samorzd籀w powinno by stwarzanie warunk籀w swobodnego prowadzenia dziaalnoci oraz niesienia pomocy przedsibiorcom pracujcym w bran髒y turystycznej i okooturystycznej...W zwizku z powstawaniem licznych organizacji pozarzdowych oraz wejciem ustawy o po髒ytku publicznym i wolentariacie, coraz wiksz cz zada z zakresu turystyki przejmuj organizacje turystyczne. Rol samorzd籀w terytorialnych powinno by wic wsparcie finansowe dziaa podejmowanych przez te organizacje. To wanie byo midzy innymi wa髒nym motywem mojego dziaania w samorzdzie.

Alina Buzuk


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=100