Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 1/77] Kalendarium "Poonin"
W II Rzeczpospolitej

16 stycznia 1919
Zosta powoany nowy prezes Rady Ministr籀w. Ignacy Jan Paderewski obejmujc tek premiera zosta r籀wnoczenie ministrem spraw zagranicznych. Ten skuteczny dyplomata i niezwykle sprawny negocjator w znaczcy spos籀b przyczyni si do odbudowy polskiej pastwowoci po okresie rozbiorowym.

20 stycznia 1924
Zostao opublikowane rozporzdzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o systemie monetarnym. Oznaczao ono wprowadzenie na caym terytorium Rzeczpospolitej nowej jednolitej waluty. Decyzja ta bya elementem tzw. "planu stabilizacyjnego" autorstwa Wadysawa Grabskiego polegajcego na gbokiej reformie skarbu pastwa i systemu walutowego. Jej ostoj by, niezale髒ny od rzdu, Bank Polski i w peni wymienialny, oparty na stabilnym kursie, zoty. Reformy Grabskiego doprowadziy do ustabilizowania sytuacji gospodarczej i pozwolia na dynamiczny rozw籀j Polski w latach 20.i 30. XX wieku.

24 stycznia 1925
Rada Ministr籀w Rzeczypospolitej Polskiej uchwalia wzniesienia w warszawie Grobu Nieznanego 驍onierza.

26 stycznia 1919
Odbyy si pierwsze w historii Polski powszechne, demokratyczne wybory do Sejmu Ustawodawczego. Podstaw ich przeprowadzenia by dekret Naczelnika Pastwa J籀zefa Pisudskiego z dnia 28 pa驕dziernika 1918 roku. Warta podkrelenia jest wysoka frekwencja wyborcza, kt籀ra w poszczeg籀lnych okrgach wynosia od 60 do 90 %.

26 Stycznia 1934
W Berlinie doszo do podpisania paktu o nieagresji pomidzy Rzeczpospolit Polsk a III Rzesz. Pakt zosta zawarty na 10 lat a podpisy pod nim zo髒yli Adolf Hitler i ambasador J籀zef Lipski. Zawarta umowa bya jednym z element籀w polityki zagranicznej Pisudskiego. Czas bolenie zweryfikowa jej zao髒enia.

W „Ludowej” Rzeczpospolitej

16 stycznia 1961
Do Krakowa na Wawel powr籀cia z Kanady cz skarb籀w kr籀lewskich wywiezionych z polski we wrzeniu 1939 roku. Wr籀d odzyskanych zbior籀w znajdowaa si miedzy innymi kolekcja wawelskich arras籀w.

16 stycznia 1968
Wadze pastwowe PRL podjy decyzj o zawieszeniu przedstawie „Dziad籀w” Adama Mickiewicza w re髒yserii Kazimierza Dejmka z Gustawem Holoubkiem w roli Konrada. W dniu 30 stycznia sztuk „zdjto” z afisza warszawskiego Teatru Narodowego. Reperkusj tej decyzji by powa髒ny kryzys polityczny znany pod nazw „wydarze marcowych”.

19 stycznia 1947
Odbyy si pierwsze po wojnie wybory do Sejmu Ustawodawczego. W zasadzie byy one swoistego rodzaju plebiscytem, wybierano bowiem pomidzy PPR i jej satelitami a Polskim Stronnictwem Ludowym kierowanym przez Stanisawa Mikoajczyka. W zao髒eniu rzdzcej Polsk PPR wybory miay sta si wyrazem demonstracyjnego poparcia spoeczestwa dla prowadzonej przez t parti polityki. Apelowano o gosowanie jawne organizujc w tym celu demonstracyjne przemarsze do lokali wyborczych. Wszystkie podejmowane zabiegi nie przeniosy spodziewanego rezultatu i poparcie spoeczne dla polityki PPR byo dalekie od spodziewanego. Sfaszowano wic wybory i w ten spos籀b osignito wytyczone cele.

19 stycznia 1965
W Sopocie odby si pierwszy koncert zespou „Czerwone Gitary”. Zesp籀 ten sta si w kolejnych latach jedn z najwa髒niejszych ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Cieszy si w籀wczas niespotykan dzisiaj popularnoci.

20 stycznia 1982
Rzd Polski podj decyzj o budowie pierwszej w Polsce Elektrowni Jdrowej 驍arnowiec. Elektrowni zlokalizowano na Jeziorem 驍arnowieckim na terenie wsi Kartoszyno. Katastrofa w Czarnobylu oraz przemiany polityczne w Polsce spowodoway, 髒e budowy elektrowni nigdy nie ukoczono. W dniu 17 grudnia 1990 roku Rada Ministr籀w podja uchwa o postawieniu "Elektrowni Jdrowej 驍arnowiec w Budowie" w stan likwidacji. Ostateczna likwidacja nastpia w dniu 31 grudnia 1992 roku.

23 stycznia 1953
Telewizja Polska rozpocza regularne nadawanie programu telewizyjnego. Dzisiaj trudno w to uwierzy, ale owa regularno oznaczaa p籀godzinn audycj raz w tygodniu.

25 stycznia 1967
Z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich polski 髒eglarz Leonid Teliga wyruszy w samotny rejs dookoa wiata. Wr籀d tych, kt籀rzy samotnie opynli kul ziemsk nazwisko Leonida Teligi znajduje si na czwartym miejscu. Okr髒enie Ziemi zajo Leonidowi Telidze 2 lata, 13 dni, 21 godzin i 13 minut. Godnym podkrelenia jest, 髒e rejs dookoa wiata zosta zorganizowany wycznie wasnymi siami 髒eglarza. Jako prywatny armator zbudowa sw籀j jacht „Opty”(nazwa od sowa optymista) i z wasnych oszczdnoci sfinansowa rejs. Niewiele os籀b wie, 髒e rozpoczynajc sw籀j samotny rejs Leonid Teliga zmaga si z ci髒k chorob nowotworow. Pokona oceany ale z nowotworem niestety przegra, zmar w kilkanacie miesicy p籀驕niej w dniu 21 maja 1971 roku.

25 stycznia 1971
W Gdasku podczas przem籀wienia do robotnik籀w 籀wczesny I sekretarz KC PZPR Edward Gierek zada synne pytanie "Pomo髒ecie?".

27 stycznia 1957
Odbyo si pierwsze losowanie Toto-Lotka.

30 stycznia 1968
Po jedenastym przedstawieniu „Dziad籀w” w re髒yserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie, kt籀re w wyniku decyzji wadz pastwowych miao by ostatnim, doszo do gonych protest籀w na widiowi teatru. Studenci, kt籀rzy stanowili wikszo widowni, wznosili okrzyki „Niepodlego bez cenzury” i „Chcemy kultury bez cenzury”. Po wyjciu z teatru grupa okoo 200 os籀b udaa si pod pomnik Adama Mickiewicza. U st籀p pomnika zo髒ono transparent z napisem „Chcemy dalszych przedstawie”. Mimo spokojnego przebiegu demonstracji, spokojna pocztkowo milicja podja zdecydowan interwencj. Uczestnik籀w demonstracji rozpdzono pakami a 35 z nich trafio do aresztu. Dziewiciu z nich stano przed kolegium karno-administracyjnym a dw籀ch Adama Michnika i Henryka Szlajfera usunito z Uniwersytetu Warszawskiego. Taka bya bezporednia przyczyna wydarze marcowych.

W III Rzeczpospolitej

23 stycznia 2008
O godzinie 19.07 w pobli髒u wojskowego lotniska w Mirosawcu doszo do katastrofy wojskowego samolotu transportowego CASA C-295. Na pokadzie samolotu podr籀髒owao 20 wojskowych w wikszoci wy髒szych oficer籀w lotnictwa, wszyscy zginli.

24 stycznia 1996
Premier rzdu RP J籀zef Oleksy zo髒y dymisj. Powodem dymisji byo oskar髒enie zo髒one z trybuny sejmowej przez Ministra Spraw Wewntrznych Andrzeja Milczanowskiego, kt籀ry zarzuci Oleksemu szpiegostwo na rzecz Rosji pod pseudonimem „Olin”. Przedstawionych przez Milczanowskiego zarzut籀w nigdy nie potwierdzono. By to prawdopodobnie jeden z element籀w brutalnej kampanii politycznej jak przeciwko Aleksandrowi Kwaniewskiemu prowadzi Lech Wasa.

24 stycznia 2001
W powstaa nowa partia polityczna o nazwie Platforma Obywatelska RP. Za pocztek nowej partii przyjmuje si demonstracj poparcia dla niej, jaka w tym dniu miaa miejsce w gdaskiej Hali Oliwia.

28 stycznia 2006
Okoo godziny 17.15 zawali si dach hali wystawowej Midzynarodowych Targ籀w Katowickich. W tym czasie w obiekcie znajdowao si okoo 700 os籀b uczestniczcych midzynarodowej wystawie gobi pocztowych. W wyniku katastrofy zgino 65 os籀b o ponad 170 zostao rannych. Przeprowadzone ledztwo wykazao, 髒e przyczyn katastrofy byy bdy konstrukcyjne i wykonawcze.

29 stycznia 1990
W warszawskiej Sali Kongresowej dobiega koca IX Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ostatni w historii tej organizacji. Z ust Mieczysawa Rakowskiego I sekretarza KC PZPR pady w tym dniu znamienne sowa „Sztandar PZPR wyprowadzi”.

[Nr 1/77] Kalendarium "Poonin"Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio