Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [2/114] Rozmowy na pocztek kadencji

Wiesaw Stebnicki - Poprosi bym Pana starost o wskazanie trzech g籀wnych cel籀w jakie dominowa bd w powiecie w obecnej kadencji.

Marek Pako - G籀wnym zadaniem jest dalsza poprawa stanu dr籀g- to niewtpliwy priorytet w tej kadencji. M籀j poprzednik doprowadzi do remontu i modernizacji okoo 80 km dr籀g, ale zostay jeszcze takie newralgiczne inwestycje drogowe jak Baligr籀d – Wokowyja, Lesko- ukawica- Bezmiechowa, osuwisko w B籀brce, most w Myczkowcach. Jeli chodzi o most w Myczkowcach to bdzie to kolejne ju髒 podejcie do jego odbudowy, miejmy nadziej, 髒e tym razem skuteczne. Ciekawostk jest niewtpliwie to i髒 projekt remontu mostu skadamy wsp籀lnie z Caritas Rzesz籀w i diecezj woysk po stronie ukraiskiej.
Jako drugi z priorytet籀w to owiata. Bdziemy kontynuowa program oszczdnociowy wprowadzony przez poprzedni rad. Udao si nam praktycznie zr籀wnowa髒y wydatki na owiat z otrzymywan subwencj. Dodam, 髒e jeszcze nie tak dawno dopacalimy do owiaty prawie milion z. W powiecie leskim istnieje Powiatowy Zesp籀 Obsugi Administracyjnej Szk籀, kt籀ry ma za zadanie tak dysponowa subwencj owiatow by nie zachodzia konieczno dopacania do owiaty z innych pienidzy. W powiecie istnieje cztery szkoy rednie podporzdkowane starostwu, kt籀rych obsug finansow prowadzi Zesp籀 Obsugi Administracyjnej. Chcemy zmobilizowa szkoy do aktywnego poszukiwania uczni籀w, bo ich liczba z roku na rok maleje. Planujemy zorganizowanie targ籀w szkolnych, by zachci gimnazjalist籀w do wybrania nauki w Lesku. Owiata to wa髒na dla nas sprawa bo wydatki na ni stanowi blisko 1/3 bud髒etu.
Trzeci priorytet to su髒ba zdrowia, czyli szpital. Jak na razie nic nie wiadomo w kt籀rym kierunku w Polsce p籀jdzie reformowanie su髒by zdrowia. Nie mniej jednak jak na razie szpital to i jego prawidowe dziaanie to du髒y problem dla starostwa. Jest to najwikszy zakad pracy w powiecie, zatrudniajcy ponad czterystu pracownik籀w, z du髒ym bud髒etem jednak nie wystarczajcym do penego samofinansowania si szpitala. Szpital du髒o inwestowa co atwo spostrzec, ma jednak pewne dugi, od czasu do czasu zatory patnicze. W szpitalu prowadzony jest audyt, kt籀ry da nam wiksz wiedz na temat jego kondycji finansowej i dopiero wtedy bdziemy si zastanawia jakie dziaania podj.

W. S. - Czy prawd jest, 髒e szykuj si zmiany na stanowisku dyrektora?

M. P. - Nic mi o tym nie wiadomo. Decyzja nale髒y w takim wypadku do starosty, a ja jak na razie 髒adnych decyzji w tej sprawie nie podejmowaem.
Owszem sysz o r籀髒nych problemach dotyczcych szpitala i bior je pod uwag, ale dopiero po audycie bdzie mo髒na co konkretnego m籀wi. Kontrowersje budzi decyzja o remoncie przychodni. Ze strony technicznej nie mam do niej zastrze髒e, mo髒e jedynie pora na tak spora inwestycje nie bya odpowiednia.

W. S. - Czy przewaga jednego mandatu nie stanowi pewnego dyskomfortu dla podejmowania decyzji?

M. P. - Nasza opozycja jak ja oceniam nie jest opozycj ideologiczn lecz bardziej emocjonaln, skupion wok籀 mojego kontrkandydata Roberta Petki.
Uwa髒am, 髒e by czas walki zgodnie z prawami demokracji, w kocu jednak przychodzi czas podejmowania decyzji dotyczcych konkretnych spraw, miedzy innymi dotyczcych trzech g籀wnych priorytet籀w kt籀re wymieniem wczeniej. Nie wydaje mi si by opozycja gosowaa wtedy dla samej zasady przeciw. Myl, 髒e r籀wnie髒 bdzie to stanowisko merytoryczne, uzasadnione dobrem mieszkac籀w powiatu. Sprawdzianem bdzie ju髒 najbli髒sza sesja Rady Powiatu zwizana z uchwaleniem bud髒etu. Mam wiadomo, 髒e ukad osiem do siedmiu to nie jest atwy ukad, mam tez jednak wiadomo, 髒e tych omiu radnych zwizanych ze mn to pewien monolit. Na dodatek w wikszoci to ju髒 dowiadczeni samorzdowcy, kt籀rzy nie kieruj si emocjami.

W. S. - Czy korzysta pan z porad byego starosty, czy w og籀le si kontaktujecie?

M. P. - Nie rozstalimy si w jaki negatywnych relacjach. By ju髒 u mnie po wyborach. Rozstalimy si jak koledzy. Tak naprawd to Marka nikt nie wygryz, to jego choroba miaa g籀wny wpyw na taki , a nie inny ukad powyborczy. By wic wakat std te髒 tak ostra wyborcza walka. Gdyby Marek Scelina stan do tej walki w peni zdrowia to najprawdopodobniej trudno by byo komukolwiek z nim wygra.


Wprawdzie jak na razie z porad byego starosty nie korzystam, ale korzystam z pomocy wicestarosty Stanisawa Szel髒ka, kt籀ry funkcj t sprawuje ju髒 trzeci kadencj.

W. S. - Jakie ma Pan ukady z burmistrz Barbar Jankiewicz?

M. P. - Ukad jest dobry. Korzystaem w swojej kampanii wyborczej ze spotka organizowanych przez Pani burmistrz. Je驕dziem z ni razem i miaem swoje na nich swoje przysowiowe trzy minuty. Nasza znajomo siga jeszcze z czas籀w gdy Pani burmistrz prowadzia w urzdzie sprawy zwizane z komunikacj, ja te髒 zajmowaem si tymi sprawami w starostwie. Bya to wtedy wsp籀praca jak najbardziej merytoryczna oparta na wzajemnym zaufaniu i to pozostao po dzi dzie.

W. S. - Prosz mi powiedzie jak wyglda sprawa g籀wnych wska驕nik籀w decydujcych o kondycji finansowej starostwa.

M. P. - Rok 2010 zakoczylimy wska驕nikiem 44,6% deficytu bud髒etowego. Podobnie byo w latach poprzednich. Zadu髒enie w liczbach bezwzgldnych utrzymuje si na poziomie 13,5 miliona. Jednak w stosunku do wysokoci bud髒etu powoli spada.. To du髒y dug jednak w por籀wnaniu z innymi samorzdami powiatowymi nie taki straszny. Ponadto mamy spory majtek w nieruchomociach, kt籀rych jednak nie wyprzedajemy. Te nieruchomoci zlikwidoway by dug, ale teraz na rynku panuje dekoniunktura i nie chcemy zbywa majtku za wszelk cen.

W. S. - Mo髒e starosta przybli髒y nam co nieco swoj osob?

M. P. - No c籀髒, mam 56 lat. Jestem z wyksztacenia zootechnikiem, co mo髒e dziwi majc na uwadze funkcj jakie od pewnego czasu sprawuj. Jednak przez osiem lat po studiach pracowaem w swoim zawodzie g籀wnie na terenie obecnego powiatu bieszczadzkiego. P籀驕niej prowadziem wasn dziaalno gospodarcz w bran髒y drzewnej, przez jaki czas z woskim wsp籀lnikiem. W kocu praca w urzdach i dodatkowe studia. Mam 髒on Wiesaw i dw籀jk dorosych dzieci. 驍ona uczya fizyki w leskim LO. Dziki tej pracy moga przej wczeniej na emerytur i z mo髒liwoci tej skorzystaa. Mamy dw籀jk dorosych ju髒 dzieci. Syn ukasz jest lekarzem w Lublinie. Tam skoczy studia medyczne i o髒eni si na dodatek z lekark. Oboje mieszkaj w Lublinie i pracuj. Maj dw籀jk dzieci, a trzecie jest w drodze. C籀rka Sabina studiowaa psychologi w Warszawie. Tam wysza za m髒, tam te髒 mieszka i prowadzi wasn dziaalno gospodarcz. Jak na razie nie maja jeszcze dzieci.
Jak wic wida dzieci wyfruny ju髒 na stae z domu, 髒ona mo髒e go spokojnie prowadzi, a ja mam komfortow sytuacj bo mog w peni odda si pracy, mam nadziej z dobrym skutkiem dla powiatu.

W. S. - Dzikuj za rozmow.

[2/114] Rozmowy na pocztek kadencjiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio