Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [11/104] Myczkowce - maa parafia z wielkim sercem
Myczkowce i Trze to dwie miejscowoci poo髒one na dw籀ch odlegych kracach Wojew籀dztwa Podkarpackiego. Jedna le髒y w Powiecie Leskim, druga w Powiecie Tarnobrzeskim, w bezporednim ssiedztwie Sandomierza. Myczkowce to jedna z najstarszych osad w Bieszczadach zao髒ona w 1376 roku, kt籀r zamieszkuje okoo 500 os籀b, najbardziej znana z zapory na Sanie. Trze, kt籀ra swoj nazw wzia od drzew czereniowych zwarcie porastajcych te tereny, liczy 1600 mieszkac籀w a historia jej jest bardzo bogata. Powstaa prawdopodobnie w XI wieku a od 1325 roku posiadaa ju髒 wasn parafi. Wspomina o niej w swoich zapiskach nasz narodowy kronikarz Jan Dugosz. Myczkowce le髒 nad gro驕nym, ale ujarzmionym Sanem, za Trze rozpociera si nad Trzeni籀wk, niewielkim prawobrze髒nym dopywem Wisy, liczcym niespena 60 kilometr籀w dugoci. Tragicznym dniem dla Trzeni i ssiednich Sokolnik okaza si dzie 19 maja bie髒cego roku. Jeszcze przed poudniem, w t nieszczsn rod, do korony wa籀w na Trzeni籀wce brakowao okoo 1 metra, a w granicach godziny 17.30 pk wa i przez dwudziestometrow wyrw woda, wtaczana tu przez wezbran Wis, w kr籀tkim czasie zalaa obie miejscowoci. Trudno opisa to, co dziao si na zalanych terenach, ale wikszo dom籀w zostaa zalana a髒 po dach.

Mo髒e trudno w to uwierzy, ale z pomoc dla zalanej Trzeni ruszyli mieszkacy malekich bieszczadzkich Myczkowiec, a w zasadzie myczkowieckiej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bo髒ej Czstochowskiej, obejmujcej poza Myczkowcami r籀wnie髒 Zwierzy. Pomys pomocy zrodzi si w czasie zwykej rozmowy pomidzy nauczycielami w Szkole Podstawowej w Myczkowcach, malekiej plac籀wce owiatowej liczcej ledwie 30 uczni籀w. Bez reszty, w realizacj tego pomysu, wczy si ksidz Mirosaw Augustyn, proboszcz myczkowieckiej parafii. Ten dobry, skromny czowiek sta si dusz tego wspaniaego przedsiwzicia. Na jego apel, ogoszony z kocielnej ambony, mieszkacy zaczli znosi dary i zbiera pienidze a podeszli do tego z ogromnym sercem.


Rozmiary pomocy i szczodro mieszkac籀w przeszy najmielsze oczekiwania organizator籀w i czas akcji, planowanej pocztkowo na tydzie, trzeba byo przedu髒y do dw籀ch tygodni. W trakcie akcji zebrano koce, kodry, rczniki, odzie髒, rodki czystoci a tak髒e wiele produkt籀w 髒ywnociowych. Organizacyjn stron akcji zaja si szkoa, to na jej terenie gromadzono i przechowywano dary i to jej pracownicy kierowani przez pani dyrektor Dorot Pelc zadbali o ca reszt. Za zebrane podczas akcji pienidze zakupiono potrzebne powodzianom artykuy. Warto podkreli, 髒e wikszo mieszkac籀w myczkowieckiej parafii to ludzie starsi, w nieatwej sytuacji materialnej, czsto sami bdcy w potrzebie. Jednak w obliczu tragedii, jaka dotkna innych, wykazali si niespotykan szczodroci i ludzk wra髒liwoci. Akcj mieszkac籀w wspom籀g r籀wnie髒 ksidz Bogdan Janik – dyrektor Orodka Caritasu Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Z inicjatywy ksidza Janika przekazano powodzianom 10 work籀w odzie髒y oraz zabawki i paczki ze sodyczami dla dzieci. Pozyskane dary zawieziono do Trzeni dwoma samochodami dostawczymi. Jeden z nich, decyzj w籀jta Zbigniewa Sawiskiego zosta opacony ze rodk籀w Gminy Solina. Delegacja z Myczkowiec i Zwierzynia w skad kt籀rej weszli: ksidz Mirosaw Augustyn, Dorota Pelc, sotysi Myczkowiec i Zwierzynia Krystyna Guszko i Adam Kiebasa oraz Antoni Zwierzyski, Zbigniew Bar i Kazimierz ukacz, dostarczya zabran pomoc bezporednio do Trzeni. Przy pomocy miejscowych rozadowali samochody na plebanii Parafii pod wezwaniem witej Rodziny. Byo to jedyne miejsce doprowadzone do porzdku po powodzi, nadajce do bezpiecznego zo髒enia dar籀w. Stao si tak dziki temu, 髒e koci籀 i plebania poo髒one s nieco wy髒ej, ni髒 zabudowania wioski i zalanie byo mniej dotkliwe. Obraz zniszcze zastany na terenach popowodziowych zaskoczy a raczej zaszokowa wszystkich czonk籀w delegacji. Czego podobnego jeszcze w 髒yciu nie widzieli. Mieszkacom Trzeni nie zostao nic, poza goymi cianami ich zalanych dom籀w. Do dzisiaj nie mog pogodzi si z tragedi, wielu z nich korzysta ze staej pomocy psycholog籀w a u dwudziestu os籀b wystpiy zaway serca. W rozmowie ze mn pani Dorota Pelc wypowiedziaa sowa: „Podobnej tragedii ludzkiej jeszcze nie widziaam. Nie potrafi tego opisa sowami. Tam 髒ycie umaro.” Na zalanych terenach brakuje wszystkiego. Mieszkacy 髒yj bez prdu, gazu, wody, azienek i toalet. Woda do cel籀w spo髒ywczych dostarczana jest w butelkach. W niezwykle trudnej sytuacji s dzieci, kt籀re nie maj nawet miejsca na zabaw. Mieszkacy myczkowieckiej parafii wystpili z jeszcze jedn inicjatyw. Zadeklarowali ch przyjcia na wakacje dzieci z zalanej Trzeni. Chc im zapewni pene utrzymanie oraz ciep i serdeczn opiek. Poinformowali o tym mieszkac籀w Trzeni i czekaj na odpowied驕. Na koniec zapytaem pani Doroty Pelc o powody, kt籀re skoniy mieszkac籀w Myczkowiec i Zwierzynia do tej wspaniaej akcji. Odpowied驕 bya najprostsza z mo髒liwych: „Uczynilimy to bez powodu, ot ze zwykej potrzeby serca”.

Jak zakoczy relacj z tej wspaniaej dobroczynnej akcji? Podzikowaniem dla mieszkac籀w? Na pewno tak. Ja jednak powiem co innego. Jestem dumny, 髒e mieszkam w Bieszczadach, gdzie mieszkaj tak wspaniali ludzie jak mieszkacy Myczkowiec i Zwierzynia.

Marek Prorok

[11/104] Myczkowce - maa parafia z wielkim sercemImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio