Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [10/103] Rozmowa "Poonin" - dzi Grzegorz NapieralskiWiesaw Stebnicki - Czy Pan Przewodniczcy wie jakie miasto jest najbardziej oddalone od jego rodzinnego Szczecina?

Grzegorz Napieralski - Domylam si, 髒e Ustrzyki Dolne. Bo „to stolica Bieszczad jest”, jak dobrze wiem, tak to piewa Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk z zespou KSU, legenda polskiego punk rocka, zwizany od zawsze z Ustrzykami i Bieszczadami.

Wiesaw Stebnicki - Bieszczady to do popularny region w Polsce, czy by Pan kiedykolwiek w Bieszczadach, a jeli tak co si najbardziej podobao?

Grzegorz Napieralski - Byem i jestem nimi do dzi zauroczony. Bieszczady, to dla mnie miejsce unikalne, niesamowita przyroda, przepikne g籀ry i pooniny, specyficzny klimat i niepowtarzalni ludzie.

Wiesaw Stebnicki - Czy Prezydent m籀gby wypoczywa tak髒e w Bieszczadach?

Grzegorz Napieralski - Naturalnie, 髒e tak, miaby tylko problem ze zdecydowaniem si, kt籀r miejscowo wybra. Jest tu tyle atrakcji, 髒e nie w spos籀b wszystkich w cigu jednego pobytu zobaczy, byby wic dobry pow籀d do ponownych przyjazd籀w...

Wiesaw Stebnicki - Czy m籀wi co panu nazwa Aram籀w, Solina, pooniny? Grzegorz Napieralski - W Orodku Wypoczynkowym Rady Ministr籀w w Aramowie internowany by Lech Wasa, Solina to oczywicie miejscowo nad Zalewem, w kt籀rej ulokowana jest tama, a pooniny to chyba ka髒da Polka i Polak wiedz w jakich g籀rach si znajduj.

Wiesaw Stebnicki - Jest pan najmodszym kandydatem na Prezydenta, to pomaga czy szkodzi w kampanii wyborczej?

Grzegorz Napieralski - Chyba nie ma to wikszego znaczenia, jestem najmodszym kandydatem, wic w pewien spos籀b si wyr籀髒niam, zwaszcza na tle Bronisawa Komorowskiego i Jarosawa Kaczyskiego, kt籀rzy wol 髒y przeszoci, na niej zreszt buduj sw籀j wizerunek. Ja wol patrze w przyszo stawiam na nowoczesno, otwarto i zmian, bo Polacy zasuguj na zmian.

Wiesaw Stebnicki - Jakie s trzy najwa髒niejsze punkty Pana programu wyborczego?

Grzegorz Napieralski - Pragn Polski bez podzia籀w, w kt籀rej mo髒na byoby przeprowadzi inicjatywy bazujce na porozumieniu ponadpartyjnym, dla dobra nas wszystkich. Uwa髒am, 髒e przede wszystkim, potrzebne jest porozumienie na temat funkcjonowania su髒by zdrowia, jej dofinansowania, skr籀cenie czasu oczekiwania na zabiegi i porady lekarskie. R籀wnie髒 walka z bezrobociem, czyli najwiksza patologia naszego 髒ycia spoecznego, powodujca inne r籀wnie powa髒ne spoeczne nieszczcia, takie jak bieda czy wykluczenie spoeczne, wymagaj zbiorowego dziaania. Trzecie zadanie to inicjatywy w rozw籀j i unowoczenianie Polski, informatyzacja kraju, inwestycje w nowe technologie, zagwarantowanie bezpatnej edukacji na ka髒dym poziomie i stosowne do potrzeb jej finansowanie.

Wiesaw Stebnicki - Polska jest coraz bli髒ej pastwa wyznaniowego, co Pan zrobi by nas przed tym uchroni?

Grzegorz Napieralski - To jest rzeczywicie powa髒ny problem, kt籀rzy w kocu nale髒y rozwiza. Trzeba Polkom i Polakom zapewni prawa, kt籀re gwarantuje Konstytucja i europejskie standardy. Niejednokrotnie dawaem wyraz swojej krytycznej ocenie braku respektowania w Polsce rozdziau kocioa i pastwa. Jest on de facto zapisany w Konstytucji, ale nie jest respektowany. W zwizku z tym chciabym wystpi z pakietem inicjatyw majcych na celu uczynienie z Polski pastwa prawdziwie neutralnego wiatopogldowo. Bdzie to przede wszystkim projekt nowej ustawy o stosunkach midzy pastwem i kocioem, kt籀ry zastpi przestarza ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Ustawa ta faworyzuje koci籀 rzymskokatolicki kosztem naszego pastwa , chodzi o przywr籀cenie co najmniej r籀wnowagi, zgodnie ze standardami obowizujcymi w UE.

Wiesaw Stebnicki - Dlaczego z wyborc籀w robi si stado baran籀w i wyborach np. do parlamentu wskazuje - stawiajc na pierwszym miejscu listy - tego kogo powinno si wybra, a nie ukada list alfabetycznie dajc wyborcom wiksze prawo do wasnych decyzji? Mo髒e SLD powinno zama ten niezdrowy schemat?

Grzegorz Napieralski - Zazwyczaj jest tak, 髒e list otwiera lider, bd驕 najlepiej znana w danym okrgu posta. Nie ma chyba na to zotego rodka, zawsze kto bdzie mniej lub bardziej wyeksponowany. Uo髒enie listy alfabetycznie nie rozwi髒e problemu, preferowane byyby w籀wczas osoby, kt籀rych nazwiska zaczynaj si na pierwsze litery alfabetu.

Wiesaw Stebnicki - Czy Konstytucja gwarantuje Polakom r籀wne prawa w tym prawo do pracy, nauki, ochrony zdrowia, a jeli nie to co Pan zrobi by prawo to nie byo prawem martwym?

Grzegorz Napieralski - Dostp do edukacji, ochrony zdrowia, pracy to podstawowe prawa, jakie gwarantuje swoim obywatelom nowoczesne europejskie pastwo. Dlatego chc skoczy z mitami prywatyzacji szpitali, czy wprowadzeniem odpatnoci za nauk. Lewica zawsze si sprzeciwiaa takim pomysom. Jeli zostan wybrany na urzd prezydenta takim XIX wiecznym pomysom bd si przeciwstawia.

Wiesaw Stebnicki - Jaki ma Pan pomys na walk z bezrobociem i wykluczeniem spoecznym, kt籀re w niekt籀rych miejscowociach obejmuje ju髒 drugie pokolenie tych samych rodzin?

Grzegorz Napieralski - Dla mnie wielkim wyzwaniem jest doprowadzenie do stanu, w kt籀rym Polacy znajduj trwae stabilne zatrudnienie i godziwe warunki pracy i pacy w kraju, bez koniecznoci emigracji za chlebem. Uwa髒am, 髒e mo髒na walczy z bezrobociem wr籀d ludzi modych poprzez lepsze przystosowanie szkolnictwa do potrzeb rynk籀w pracy, np. dodatkowo finansowa takie szkoy, kt籀rych absolwenci s szczeg籀lnie po髒dani przez przedsibiorstwa. Trzeba odpowiednio sterowa wielkoci globalnych wydatk籀w rzdowych na inwestycje i roboty publiczne, wykorzystywa do tego celu fundusze europejskie. Inwestowa w infrastruktur u髒ytecznoci publicznej 髒obki, przedszkola, rekreacj, infrastruktur do uprawiania masowego sportu, komunikacj. Chciabym doprowadzi do zwikszenia ochrony praw pracownik籀w, ulepszenia systemu poradnictwa zawodowego, wdro髒y dziaanie na rzecz utrzymania aktywnoci zawodowej os籀b po 45-roku 髒ycia, rozwoju ksztacenia ustawicznego dorosych, rynku pracy przyjaznego dla kobiet, kt籀rych aktywno zawodowa musi rosn.

Wiesaw Stebnicki - Dlaczego istnieje w Polsce kilka form ubezpieczenia spoecznego, w tym przynajmniej trzy formy uprzywilejowane, np. KRUS?

Grzegorz Napieralski - R籀髒ne formy ubezpieczenia wynikaj ze specyfiki pewnych zawod籀w wykonywanych w trudnych i niezdrowych warunkach lub tak jak, to jest w przypadku su髒b mundurowych, prace i powierzone zadania wykonuje si „na rozkaz”, z nara髒eniem nierzadko zdrowia i 髒ycia. KRUS jest niezbdny przy polskiej rozdrobnionej strukturze agrarnej. Trzeba i nale髒y go reformowa, ale przeciwny jestem jego likwidacji.

Wiesaw Stebnicki - Podczas przejmowania wadzy w SLD postawi Pan na modych usuwajc wszystkich starszych dziaaczy, czy bdc Prezydentem zamierza Pan postpi podobnie?

Grzegorz Napieralski - Nikogo nie usunem z partii, a ju髒 na pewno nie z powodu wieku. Co wicej kilka miesicy temu dwaj byli premierzy Leszek Miller i J籀zef Oleksy, ponownie przystpili do SLD. Aktywnie pracuj i pomagaj mi swoj wiedz i dowiadczeniem. Wsp籀pracuj i korzystam z porad byego wicepremiera Grzegorza Koodki, byej doradczyni prezydenta Kwaniewskiego, Magorzaty Winiarczyk-Kossakowskiej i wielu innych wybitnych os籀b. Zawsze m籀wiem, 髒e to za sytuacja, kiedy ludzie, kt籀rzy dysponuj ogromn wiedz, kompetencjami i dowiadczeniem, penili funkcje premier籀w, ministr籀w, parlamentarzyst籀w s poza Sojuszem. Dla nich szeregi partii s otwarte.

Wiesaw Stebnicki - Czy rezygnacja z dowiadczenia odsunitych dziaaczy nie bya bdem?

Grzegorz Napieralski - Nie chc nikogo odsuwa. Nie dziel ludzi wedug wieku. Pragn koncentrowa wok籀 siebie osoby otwarte, o postpowych, nowoczesnych pogldach, kt籀rym bliskie s idee lewicy, Ka髒dy, kto posiada w sobie dostatecznie du髒o energii, patrzy w przyszo i pragnie pomaga mi w budowie lepszego, sprawiedliwego wiata jest mile widziany.

Wiesaw Stebnicki - Idc tym tropem, czy w og籀le jest miejsce w SLD dla ludzi powy髒ej czterdziestego roku 髒ycia?

Grzegorz Napieralski - Powt籀rz raz jeszcze, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest miejsce dla ka髒dego, komu bliskie s ideay lewicy, bez wzgldu na wiek.

Wiesaw Stebnicki - Co ma decydowa o pozycji dziaacza w partii wiek, czy wiedza i dowiadczenie?

Grzegorz Napieralski - Przede wszystkim licz si dla mnie wiedza i kompetencje, ochota do pracy, zaanga髒owanie w poszukiwanie takich rozwiza, kt籀re bd najlepsze dla Polski, jej obywatelek i obywateli.

Wiesaw Stebnicki - Na koniec, jeli by Pan przegra, to czy powt籀rzy Pan start w kolejnych wyborach prezydenckich?

Grzegorz Napieralski - Na razie nie zakadam pora髒ki, startuje si po to, aby wygra. Tragedia pod Smoleskiem zabraa nam kandydata na prezydenta i dwie znakomite parlamentarzystki. Zdecydowaem si kandydowa, bo jestem przewodniczcym najsilniejszej partii na polskiej lewicy. To zobowizuje. Wsp籀lnie z szefami region籀w i zarzdem partii zdecydowalimy, 髒e to szef partii powinien wzi na siebie ci髒ar odpowiedzialnoci. Skoro zdobyem zaufanie moich koleg籀w, pragn jak najlepiej zaprezentowa program lewicy, nasze cele, nasze pomysy na rozwizywanie problem籀w Polak籀w. Chc pokaza, 髒e mo髒liwa jest diametralnie inna Polska ni髒 ta, z kt籀r mamy obecnie do czynienia.

[10/103] Rozmowa "Poonin" - dzi Grzegorz NapieralskiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio