Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 3/96] Ranking diet radnych samorzdowych
Coroczn tradycj naszego czasopisma jest prezentacja wysokoci diet pobieranych przez czonk籀w Rad Miejskich i Rad Gminnych z teren籀w powiat籀w bieszczadzkiego i leskiego. Prezentowane przez nas materiay publikujemy niezmiennie pod tym samym tytuem „Ranking diet radnych samorzdowych”. Jak zwykle na pierwszy ogie id radni z Rad Miejskich Leska i Ustrzyk Dolnych. Leska Rada Miejska wypaca swoim radnym diety w formie ryczatu, niezale髒nie od iloci posiedze, jakie odbyy si w danym miesicu. Wysoko wypacanej diety zale髒na jest od funkcji, jak dany samorzdowiec peni w Radzie. Przewidziane s mo髒liwoci potrcenia czci diety za nieusprawiedliwion nieobecno na posiedzeniu. Dane o wysokoci diet radnych leskich uzyskaem telefonicznie w dniu 15 lutego bie髒cego roku od burmistrza Leska pani Barbary Jankiewicz. Na moj prob o przygotowanie informacji o wysokoci diet radnych, pani burmistrz zaproponowaa skopiowanie danych ubiegorocznych, poniewa髒 na przestrzeni minionego roku nic si nie zmienio. Postpiem zgodnie z t sugesti, std w naszej tabeli wysoko diet leskich rajc籀w miejskich w roku 2009 jest identyczna jak w roku 2008. Natomiast w ustrzyckiej Radzie Miejskiej dieta zale髒na jest zar籀wno od penionej funkcji, jak i od iloci posiedze, w kt籀rych radny uczestniczy. Szczeg籀owe dane otrzymaem na pimie od sekretarza ustrzyckiego Urzdu Miejskiego pana Jana Buczka. W poni髒szych tabelach prezentujemy wysokoci diet, jakie radni otrzymali w 2009 roku.

Leska Rada Miejska


Ustrzycka Rada Miejska


W lutym 2009 roku ogromnym zaskoczeniem by wzrost wysokoci diet radnych ustrzyckiej Rady Miejskiej, kt籀ry sign bez maa 50%. Po upywie roku, wysoko diet pozostaa praktycznie na tym samym poziomie. Radni lescy kosztowali wyborc籀w dokadnie tyle samo, za ustrzyccy pobrali diety ni髒sze o 1,27%. Nadal utrzymuje si znaczna r籀髒nica w wysokoci diet pomidzy prezentowanymi radami miejskimi. Ustrzycka Rada Miejska wydaje na diety swoich rajc籀w prawie dwukrotnie wicej ni髒 Rada Miejska w Lesku. Tradycyjnie nie komentujemy publikowanych materia籀w.

Marek Prorok

Ju髒 po zo髒eniu tego materiau z prob o spotkanie na temat rankingu diet zwr籀ci si do naszej redakcji przewodniczcy ustrzyckiej Rady Miejskiej pan Julian Czarnecki.


W dniu 19 lutego bie髒cego roku spotkaem si z panem przewodniczcym i oto zapis naszej rozmowy:

Marek Prorok - Prosi pan o spotkanie. Czy chciaby pan przewodniczcy skomentowa przygotowany do publikacji ranking diet radnych rad miejskich?

Julian Czarnecki - Zwyczajowo redaktorzy „Naszych Poonin” pozostawiaj publikowane dane o dietach samorzdowc籀w bez komentarza i ja nie zamierzam tego zmienia, bo to dobry zwyczaj. Chciabym tylko doda kilka s籀w wyjanienia, a prosili mnie moi koledzy z Rady Miejskiej.

Marek Prorok - Staramy si nie komentowa, bo publikowane dane m籀wi same za siebie. Poprosz w taki razie o owe wyjanienia.

Julian Czarnecki - Na przestrzeni mijajcej kadencji nie zostay dokonane 髒adne zmiany w wysokoci diet radnych. Zgodnie z obowizujcymi przepisami, radni ustrzyckiej rady miejskiej otrzymuj diety za udzia w posiedzeniu rady bd驕 komisji w wysokoci 10 % najni髒szego miesicznego wynagrodzenia w administracji samorzdowej. Dieta przewodniczcych staych komisji rady jest nieco wy髒sza i wynosi 15% postawy. Zasada ta nie dotyczy przewodniczcego rady i jego zastpc籀w, kt籀rzy otrzymuj diety w formie staego miesicznego ryczatu. W 2008 roku nastpia podwy髒ka najni髒szego wynagrodzenia, std zanotowalimy tak znaczny wzrost wysokoci diet. W minionym roku taryfikator pac pracownik籀w administracji samorzdowej pozosta bez zmian, std te髒 diety radnych pozostay na niezmienionym poziomie.

Marek Prorok - Nasi czytelnicy czsto pytaj o przyczyn tak du髒ego zr籀髒nicowania w wysokoci diet poszczeg籀lnych radnych.

Julian Czarnecki - Jak przed chwil m籀wiem, dieta radnego jest zale髒na od iloci posiedze, w kt籀rych uczestniczy. Specyfika dziaania poszczeg籀lnych komisji rady powoduje, 髒e maj one r籀髒n czstotliwo posiedze. Najwicej posiedze maj komisja mieszkaniowa oraz komisja bud髒etowa, cho komisje rewizyjna i owiatowa niewiele od nich odbiegaj. Dlatego te髒 radni bdcy czonkami tych komisji pobieraj wy髒sze diety od pozostaych. Najprociej m籀wic pracuj wicej i powicaj na swoj dziaalno wicej czasu.

Marek Prorok - Dzikuj za rozmow.

Julian Czarnecki - Dzikuj za umo髒liwienie mi zo髒enie wyjanie.

[Nr 3/96] Ranking diet radnych samorzdowychImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio