Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/80] Rozmowa "Poonin" - dzi Stanisaw DziedzicMarek Prorok: W przekonaniu przecitnego mieszkaca egzystuje pogld o nienajlepszej pracy policji. Czsto sycha gosy, 髒e policjanci s mao aktywni a policyjne patrole prawie niewidoczne. Wiem, 髒e takie oceny wynikaj z nieznajomoci problemu i prosibym pana Komendanta o jego przybli髒enie.

Stanisaw Dziedzic: Powiatowa Komenda Policji w Ustrzykach Dolnych dziaa na rozlegym terenie Powiatu Bieszczadzkiego, obejmujcym trzy gminy. W dzie powszedni, w oparciu o posiadany potencja, jestemy w stanie wystawi dwa patrole. Jeden z nich to patrol ruchu drogowego, penicy su髒b w okrelonych godzinach, w zale髒noci od potrzeb. Drugi za, to patrol prewencyjny penicy su髒b przez ca dob przez wszystkie dni w roku. Naturalnie posikujemy si r籀wnie髒 patrolami nieumundurowanymi, zwaszcza w dni wolne od pracy. Dotyczy to caego terenu naszego dziaania i std zapewne pojawiaj si czasami opinie, 髒e policja jest mao widoczna. Na wiosn planujemy znaczne zwikszenie iloci patroli pieszych. Samoch籀d bdzie u髒ywany tylko do przemieszczania si z jednego miejsca na drugie a dalsze patrolowanie bdzie si odbywa pieszo. Poza t codzienn dziaalnoci, obsugujemy wiele innych imprez organizowanych na naszym terenie. Kr籀tko m籀wic, jestemy do dyspozycji lokalnych wadz samorzdowych i ta dziaalno jest tak samo wa髒na i r籀wnie absorbujca. Takim szczeg籀lnym przykadem jest sezon pikarski, kt籀ry anga髒uje znaczne siy i rodki naszej jednostki. Nie dotyczy to naturalnie wszystkich meczy, ale mecz derbowy z Leskiem, niezale髒nie od miejsca rozgrywania, wymaga szczeg籀lnego zaanga髒owania, cznie z posikami z innych jednostek. Wa髒nym elementem naszej dziaalnoci patrolowej s wsp籀lne patrole ze Stra髒 Graniczn. Tych patroli jest du髒o i dziki tej wsp籀pracy jestemy w stanie zwikszy ilo patroli. Nasza dziaalno, poza terenem ustrzyckiej gminy, opiera si na dw籀ch trzyosobowych rewirach w Czarnej i Lutowiskach. Powa髒nym wyzwaniem jest dla nas sezon turystyczny. Sezon zimowy zabezpieczamy wasnymi siami a w sezonie letnim otrzymujemy wsparcie z zewntrz. Jest to dw籀ch dodatkowych funkcjonariuszy penicych su髒b na terenie gmin Czarna i Lutowiska. Chciabym podkreli, 髒e ze strony wspomnianych gmin otrzymujemy corocznie wsparcie finansowe. Nie jest ono wielkie, ale znaczce.

Marek Prorok: Jak wyglda w chwili obecnej stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej? Czy jest on peny, czy te髒 wystpuj vacaty?

Stanisaw Dziedzic: W naszej jednostce posiadamy 70 etat籀w i na dzie dzisiejszy wszystkie s obsadzone. Ilo etat籀w wynika z kryteri籀w opracowanych przez Komend G籀wn Policji i my nie mamy na to 髒adnego wpywu. Pidziesit procent zatrudnienia wynika z iloci mieszkac籀w a ta w naszym powiecie jest niewielka. Na wielko zatrudnienia nie ma wpywu blisko przejcia granicznego i ponad milion pojazd籀w, kt籀re w cigu roku przeje髒d髒aj przez nasz teren. Wa髒ne jest, 髒e dziki przychylnoci Komendy Wojew籀dzkiej nie borykamy si z trudnociami w obsadzeniu posiadanych etat籀w.

Marek Prorok: W caym kraju gono jest o ciciach finansowych w Policji. Czsto syszymy informacje o przymusowo wprowadzanych oszczdnociach. Jak wyglda to w przypadku Ustrzyk Dolnych?

Stanisaw Dziedzic: rodki finansowe otrzymujemy z Komendy Wojew籀dzkiej Policji w Rzeszowie, kt籀ra nimi dysponuje. Nie jest tajemnic, 髒e rodki finansowe przeznaczone na wydatki rzeczowe zostay w bie髒cym roku zmniejszone. Je髒eli chodzi o nasz komend to na dzie dzisiejszy nie odczuwamy skutk籀w kryzysu. Wszystkie rodki, niezbdne do prowadzenia naszej podstawowej dziaalnoci, mamy zabezpieczone. Mieszkacy naszego powiatu mog by spokojni, w ka髒dej sytuacji policja bdzie w stanie podj interwencj i nie ma 髒adnego tu zagro髒enia. Naturalnie musimy szuka oszczdnoci, ale bdziemy to robi w innych dziedzinach naszej dziaalnoci. Musimy racjonalizowa koszty delegacji, czy te髒 koszty zwizane z wykonywaniem czynnoci w ramach pomocy prawnej. Koordynacja wyjazd籀w w takich sprawach mo髒e przynie pewne oszczdnoci. Podkrelam, 髒e nie istniej 髒adne limity finansowe na prowadzenie naszej dziaalnoci podstawowej.

Marek Prorok: Co jest dla pana Komendanta najwikszym problem? Co szczeg籀lnie panu utrudnia panu 髒ycia?

Stanisaw Dziedzic: Trudno m籀wi o czym szczeg籀lnie utrudniajcym 髒ycie. Pewnym problemem jest bez wtpienia sezon pikarki. Trudno jest przewidzie zachowanie kibic籀w i std konieczno odpowiedniego jego zabezpieczenia. Obsuga imprez sportowych wymaga du髒ego zaanga髒owania ludzi, dodatkowym kopotem jest to, 髒e mecze odbywaj si w dni wolne od pracy i za przepracowane dodatkowo godziny funkcjonariusz musi otrzyma dodatkowy dzie wolny w tygodniu. Kodeks Pracy obowizuje nas wszystkich.

Marek Prorok: W ostatnich tygodniach gono zrobio si o emeryturach mundurowych. Jakie jest zdanie pana Komendanta na ten temat?

Stanisaw Dziedzic: Ostatecznego projektu ustawy jeszcze niema, wic trudno go komentowa. Moim skromnym zdaniem, nie mo髒e by tak jak do tej pory, 髒e policjant po pitnastu latach su髒by mo髒e p籀j na emerytur. Chciabym jednak wyjani, 髒e po pitnastu latach su髒by policjant otrzymuje emerytur w wysokoci 40 % swojego uposa髒enia. Jest jeszcze inny pow籀d, moim zdaniem wa髒niejszy. Wyszkolenie policjanta kosztuje du髒o i paci za nie podatnik. Dotychczasowy system emerytalny powoduje, 髒e z policji odchodz ludzie po nabraniu du髒ego dowiadczenia, najbardziej wydajni w najlepszych swoich latach. Na pewno trzeba to zmieni. Jak dugo jednak winna trwa su髒ba w policji nie wiem, musi o tym zadecydowa ustawodawca.

Marek Prorok: Ostatnie pytanie. Najwa髒niejsze marzenie pana Komendanta.

Stanisaw Dziedzic: Mam takie marzenie, jest nim dokoczenie remontu budynku komendy. Planujemy wykonanie porzdnej czci socjalnej oraz stworzenie stanowiska dowodzenia z prawdziwego zdarzenia, kt籀re uatwi prac naszym funkcjonariuszom i zapewni godziwe warunki obywatelom przybywajcym do naszej komendy. Niestety to marzenie, z uwagi na sytuacj finansow, zostanie zapewne przesunite w czasie.

Marek Prorok: Serdecznie dzikuj za rozmow.

Stanisaw Dziedzic: Dzikuj.

Rozmawia: Marek Prorok

[Nr 4/80] Rozmowa "Poonin" - dzi Stanisaw Dziedzic

» [Nr 4/80] Rozmowa
mo髒e Michalik by pom籀g wyremontowa, ma przecie髒 dug wdzicznoci
Dodano 02 Kwietnia 2016 przez ~robImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio